Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av milt ved malignt lymfom


Fagansvarlig Alexander Fosså
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Indikasjoner

Milt og lymfeknuter langs miltkarene og ved milthilus oppfattes som en lymfatisk region i Ann Arbor klassifikasjonen. Lymfomaffeksjon i milt forekommer oftest som ledd i generalisert sykdom. Ved lokalbehandling av lymfom i milt er splenektomi en alternativ mulighet som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kurativ strålebehandling

 • Resttumor i milten etter full kjemoterapi for avansert Hodgkin lymfom (6-8 ABVD, 8 BEACOPP eller tilsvarende) eller aggressive lymfomer (6–8 CHOP baserte kurer eller tilsvarende) kan være gjenstand for konsoliderende strålebehandling, da mot hele milten. Alternativene kan være splenektomi, eller ved negativ biopsi, observasjon alene.
 • Egne retningslinjer gjelder for barn og unge opp til 18 år med HL.
 • Ved lokaliserte stadier av Hodgkin lymfom (stadium IA/IIA) med miltaffeksjon, i den grad dette forkommer, vurderes konsoliderende strålebehandling mot involved field etter 2–4 ABVD kurer eller tilsvarende. Kjemoterapi som ved utbredt sykdom kan vurderes som et alternativ, med strålebehandling kun mot eventuelle restlesjoner eller splenektomi. 
 • Ved lokaliserte stadier av aggressive lymfomer (stadium I/PeI-II1/PeII1), i den grad dette forekommer, gis konsoliderende strålebehandling etter CHOP basert kjemoterapi eller tilsvarende mot initialt tumorvolum før kjemoterapi. Kjemoterapi som ved utbredt sykdom kan vurderes som et alternativ, med strålebehandling kun mot eventuelle restlesjoner eller splenektomi. I begge sistnevnte tilfeller vil en velge å inkludere lymfeknuter langs miltkarene og om nødvendig øvre retroperitoneale lymfeknuter, slik at adekvate marginer til primært tumorområde oppnås.
 • Indolente lymfomer med lokalisert affeksjon i milt forekommer nærmest ikke, og vil i så fall primært vurderes for splenektomi.

Palliativ strålebehandling

 • Palliativ strålebehandling av milt ved lymfom eller myeloproliferative sykdommer er aktuelt. Indikasjonene for dette kan for eksempel være splenomegali med abdominalt ubehag eller hypersplenisme. Strålebehandling kan da også være aktuelt hos pasienter som ikke forventes å tåle splenektomi.
 • Det er viktig å vurdere i hvilken grad ekstramedullær hematopoiese forekommer i milten hos slike pasienter, da strålebehandling i mange tilfeller kan føre til alvorlig pancytopeni, kanskje spesielt dersom milten bidar i vesentlig grad til hematopoiesen.

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

 

Målvolumdefinisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurements)

GTV (=Gross Tumor Volum)

Tumorvolum

Palperbar, synlig, demonstrerbar malign vekst.

CTV (=Clinical Target Volum)

Klinisk målvolum

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom.

ITV (=Internal Target Volum)

Målvolum

Volum som innholder CTV og en indre margin som tar hensyn til indre bevegelse i og endringer av CTV.
Dette er volumet man ønsker skal få en optimal dose.

PTV (Planning Target Volum)

Planleggingsvolum

Geometrisk volum som inneholder ITV og en setup margin som tar hensyn til antatt variasjon for pasientbevegelser, pasientopplegging og feltinnstilling.

Planleggingskontur: Beams-Eye-View projeksjon av PTV.

IM (Indre margin) og SM (Setup margin)

IM og SM kan ikke summeres lineært. Totalmargin må angis spesifikt for ulike tumorlokalisasjoner.
 

Feltgrense

Defineres som det forløpet 50 % isodosekurven utenfor målvolumet må ha for å gi en terapeutisk isodose (90 % isodose) som omslutter det målvolum en ønsker å behandle. Avstanden fra 90–50 % isodosen (penumbra) avhenger av flere forhold og ligger typisk på 5–7mm.

Definisjon av marginer

Det er utarbeidet en tabell som sammenfatter standarder for bruk av begrepet GTV, for marginer til CTV og ITV samt utforming av feltgrensene ved strålebehandling av maligne lymfomer.

 

Målvolum for stråleterapi
GTV Aktuell tumor for indolent NHL stadium I/II1, opprinnelig tumor (før kjemoterapi minus ballongeffekt) for aggressive NHL stadium I/II1 og HL stadium I/IIA

Resttumor for ved aggressive NHL stadium II2/IV og HL stadium IIB/IV

CTV GTV + 2 cm kraniokaudalt for begrenset sykdom/kort kjemoterapi

GTV + 1 cm kraniokaudalt for resttumor av utbredt sykdom etter full kjemoterapi

GTV + 1 cm i transversalplanet

CTV skal alltid inneholde hele lymfeknuteregionen i de nivåer som skal bestråles (begrenses ved lunge og ben, dersom det ikke er mistanke om infiltrasjon).

CTV kan ved indolent NHL stadium I/II1 inneholde nærmeste ikke-affiserte lymfeknuteregion eller deler av denne.

ITV CTV dersom internbevegelighet kan neglisjeres (CNS, ØNH og andre)

CTV + opptil 1 cm kraniokaudalt og opptil 0,5 cm transversalt i mediastinum

CTV + 2–3 cm i mesenteriet og ventrikkel

CTV + opptil 0,5 cm transversalt retroperitonealt

PTV

Defineres ikke rutinemessig

Feltgrenser Legges 1 cm utenpå ITV for setupmargin og penumbra

Feltgrenser bør ligge slik at senere skjøt blir lettest mulig (for eksempel på en

side av columna, i mellomvirvelskivene)

Involved node

Strålefelt som omslutter makroskopisk affisert lymfeknute alene med margin. Definisjonen er så langt lite brukt i Norge, men er på vei internasjonalt i studier.  

Involved field

Strålefelt som omfatter makroskopisk affisert lymfeknuteregion eller organ med margin. Etter begrenset kjemoterapi ved lokaliserte lymfomer benyttes opprinnelig makroskopisk affisert område som grunnlag for feltutforming (med unntak av ”ballong effekten”). Ved restforandringer etter full kjemoterapi for avanserte stadier benyttes som regel resterende tumor som grunnlag (flere unntak). Hva som er adekvat margin fra makrotumor til feltgrense avhenger av flere faktorer. For tidlige stadier av NHL og HL uten forutgående kjemoterapi eller etter kjemoterapi (3–6 CHOP-baserte kurer, 2–4ABVD eller tilsvarende) bør marginene fra initial tumor til feltgrense i lymfebanenes lengderetning være 3–4 cm fra initial utbredelse og 2 cm i transversalplanet (med unntak av ballongeffekten). Ved restforandringer etter full kjemoterapi for avansert NHL og HL og relativt liten intern bevegelighet blir 2 cm fra resttumor til feltgrense brukt. Større marginer må eventuelt vurderes i områder for stor intern bevegelighet (abdomen, strukturer nære diafragma). Som hovedregel ved nodal affeksjon inkluderer målvolumet hele lymfeknuteregionen i transversalplanet for de nivåer som inkluderes i feltet.  

Tradisjonelt har en ofte inkludert hele den affiserte lymfeknuteregionen fullstendig i kraniokaudal retning (retning for lymfedrenasjen). Dette gir gjenkjennbare geometriske felt (deler av kappefelt eller omvendt Y-felt) som har sine fordeler med henblikk på standardisering, reproduserbarhet, senere skjøt etc. Lymfeknuteregionene, slik de defineres i Ann Arbor-klassifikasjonen, representerer dog ingen biologisk funksjonelle enheter og er ikke tenkt som basis for stråleterapi. Således er det naturlig å se regionene som sammenhengende i lymfedrenasjens lengderetning og bruke marginer til affiserte lymfeknuter for å unngå bestråling av hele regioner (for eksempel i hals/supraclaviculærregionen, i mediastinum og retroperitoneum). Deler av naboregioner kan inkluderes for å innfri de minimumsmarginer som er angitt ovenfor. Feltutformingen bør i størst mulig grad likevel følge geometriske former som gjør senere skjøt av felter lettere og unngår kantresidiver i områder som blir vanskelig å bestråle på nytt.

Ved ekstranodale lymfomer/organmanifestasjoner er det av og til naturlig å ha med hele organet (Glandula thyreoidea, ventrikkel, hjerne, medulla spinalis). Også her en må ta høyde for intern bevegelighet, for eksempel ventrikkelbevegelse, bevegelse av lungegrenser etc. Ved flere organlokalisasjoner er dette ikke mulig å gi fulle doser til hele organet på grunn av toleransen for ioniserende stråling (lunge, lever, nyre), og feltene/doser må utformes deretter. 

Extended field

Begrepet benyttes for felt som inkluderer makroskopiske affiserte regioner/organer og lymfeknuteregioner, der man antar at mikroskopisk sykdom foreligger. Dette kan være nærmeste makroskopisk normale region eller flere, mer fjerntliggende områder. Begrepet er utviklet for Hodgkin lymfom i en tid da stråleterapi ble brukt som eneste modalitet og ble gitt mot store områder med antatt mikroskopisk sykdom på en eller begge sider av diafragma (kappefelt, paraaortalfelt, omvendt Y-felt). For dagens praksis er begrepet extended field lite nyttig. For lokaliserte stadier av lavgradige NHL, der stråleterapi gis alene i kurativ intensjon, har man ved Oslo universitetssykehus HF valgt å inkludere nærmeste ikke-affiserte region i strålefeltet, altså et slags ”minimally extended field”, men dette gjøres ikke ved alle norske stråleterapisentra.

 

 

 


Forberedelser

 • Som ved splenektomi bør pasienten ha fått pneumokokkvaksine minimum 2 uker før oppstart av strålebehandling av milten.
 • Venstre nyre vil alltid delvis eller helt affiseres av behandlingen og kontroll av nyrefunksjon (totalt og hver side for seg) og nyrenes posisjon kan utføres før simulering/doseplanlegging, spesielt dersom stråledosen vil bli over 20 Gy.
 • Ultralydkontroll før direkte simulering, der miltens posisjon markeres på bukveggen ved vanlig in- og ekspirasjon, kan være hjelpsomt.
 • Pasienten ligger i ryggleie

Gjennomføring

Konvensjonell simulering

 • Ved konvensjonell simulering kan en av og til bruke palpasjonsfunn som rettesnor for feltutforming eller se milten som en bløtdelsskygge på gjennomlysningsbilder
 • Ultralydkontroll, der miltens posisjon markeres på bukveggen ved vanlig in- og ekspirasjon kan også være hjelpsomt
 • Milten ligger under venstre diafragmakuppel og følger denne kranialt og lateralt. Miltens mediale og kaudale begrensning kan variere. Kraniokaudalt bør det tas høyde for bevegelse av diafragma, og feltgrensen bør derfor ligge opptil 2 cm over diafragmakuppelen i lungen. Diafragmas bevegelighet kontrolleres ved gjennomlysning.
 • Det er ofte aktuelt å inkludere lymfeknuter i milthilus og langs miltkarene
 • Miltstilken med karene projiserer seg ofte over øvre tredjedel av venstre nyre inn mot øvre paraaortalregion
 • Feltgrense skal ha minimum 2 cm margin til miltkonturen. Ved affeksjon i milthilus eller langs miltstilken må en ha margin også langs denne inn mot øvre paraaortalregion

CT-basert simulering

 • Synlig tumor i milt kan defineres GTV sammen med eventulle synlige forandringer i milthilus og langs mitkarene
 • CTV genereres med 1 cm margin. Hele milten inkluderes alltid i CTV. Milthilus og lymfeknuter langs miltkarene og inn mot øvre paraaortalregion inkluderes også dersom dette er indisert.
 • Det bør legges på minimum 1 cm i kraniokaudal retning til ITV (diafragmas bevegelighet) og 0,5–1 cm i transversalplanet
 • Pasienten bør eventuelt ses på simulator for å sjekke at feltgrensene er rimelige, spesielt at kraniale grense ligger over diafragmakuppelen med adekvat margin i alle respirasjonsfaser

CT doseplan, milt   

Fraksjonering

Standard fraksjonering og totaldose for kurativ behandling er angitt nedenfor.

 • Ved Hodgkin lymfom stadium I - IIA  uten risikofaktorer: 2 Gy x10
 • Ellers ved Hodgkin lymfom: 1,75 Gy x 17
 • Ved kurativ behandling av indolente Non Hodgkin lymfom: 2 Gy x 15
 • Ved aggressive Non Hodgkin lymfom: 2 Gy x 20
Ved palliasjonsbehandling må fraksjonsdosen og totaldosen individualiseres.
 • Mange pasienter uten ekstramedullær heatopoiese i milt vil kunne tåle behandling med fraksjoner 1,2–1,5 Gy gitt 4-5 ganger per uke opp til 20–30 Gy.  Innskrenking av felt etterhvert som milten skrumper kan være aktuelt. 
 • Dersom det er mistanke om ekstramedullær hematopoiese i milt, kan fraksjonstørrelser på 0,2–0,5 Gy gitt 3 ganger per uke være fornuftig, i hvertfall initialt. Pasientens allmenntilstand og tellinger kontrolleres regelmessig under behandlingen. Totaldosen og innskrenking av felt vurderes da gjerne underveis, og totaldoser på 1–10 Gy kan være adekvat behandling for de fleste.  

 


Oppfølging

Risikoorganer

Ventrikkel og tarm

Kvalme forventes hos de aller fleste og kvalmeforebyggende tiltak bør startes før 1. fraksjon. Dyspepsi, diare og smerter kan være tegn på mucositt i ventrikkel og tarm, ulcerasjoner og perforasjon kan forekomme.

Benmarg

I avhengighet av benmargsfunksjon kan fall i tellinger forekomme under og i ukene etter behandling. Dette er spesielt uttalt dersom det foreligger ekstramedullær hematopoiese i milt. Regelmessig kontroll av tellinger er nødvendig under og etter behandling.  

Nyre

I avhengighet av dose til nyrene kan nyrefunksjonsinnskrenkning og renalt betinget hypertoni forekomme på sikt. 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020