oncolex logo
Utskriftsdato (27.10.2020)

Postoperativ strålebehandling av spyttkjertler


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene varierer. Med unntak av små tumorer må kirurgiske inngrep suppleres med strålebehandling. Strålebehandlingen rettes mot tumortomt fordi det ofte er mikroskopisk restsykdom til tross for lysmikroskopisk "frie" reseksjonsrender. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter, enten på grunn av manifeste regionale metastaser eller fordi det på grunn av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium vil være høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom i regionale lymfeknuter.

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig. Helst 3-4 uker (<5 uker).

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

 • Kreft i spyttkjerteler

Mål

 • Fjerne mikroskopisk restsykdom
 • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
CTV (Clinical target volume)

Makroskopisk tumorvolum som omfatter eventuelt gjenværende tumorvev

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planleggingen og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 


Forberedelser

Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse, som:

 • medulla spinalis
 • glandula parotis
 • synsbaner
 • hjernestamme
 • indre øre

Ideelt ønsker man seg en uniform dosefordeling over målvolumet og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandlingen. 

 

 


Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasienten kan behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  .

Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det tilstrebes homogen dose, eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

 • Radikalt opererte (RO) skal ha 50 Gy (T1-2) eller 60 Gy (T3-4)
 • Ikke radikalt opererte (R1/R2) og nivåer med ekstrakapsulærvekst skal ha 66 Gy
 • Elektive lymfeknuter skal ha 46-50 Gy 
 • 5 fraksjoneringer per uke
 • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag 

Postoperativ bestråling til minst 60 Gy etter halsglandeldisseksjon (HLD) utføres dersom det foreligger:

 • ekstranodal vekst i en eller flere lymfeknuter
 • tumorinfiltrasjon i lymfeknuter i flere nivåer 
 • tumorvev i bløtdeler/hud
 • ufrie reseksjonsrender/resttumor  

Noen av de nevnte faktorene kan betinge lokal "boost" bestråling i høyere doser. 

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.


Oppfølging

Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Mukositt
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
 • Smaksforstyrrelser  
 • Smerter
 • Seigt spytt
 • Soppinfeksjon 

Det er viktig med god oppfølging av munnhule og ernæringsstatus.

Sene

 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies
 • Periodontal sykdom
 • Osteo(radio)nekrose
 • Trismus