oncolex logo
Utskriftsdato (19.1.2021)

Primær strålebehandling av nese/bihule


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Strålebehandlingen rettes mot primærtumor. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter ved manifeste regionale metastaser.

Avhenging av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium, vil det være aktuelt å strålebehandle regionale lymfeknuter på grunn av høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom.

Denne behandling gis som oftest alene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å operere restinfiltrat.

Målvolum blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

 • Kreft i nese og bihuler

Mål

 • Eliminere tumor
 • Redusere tumorvolum
 • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)

GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planleggingen og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 

 


Forberedelser

Før første strålebehandling, lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske, for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse som

 • medulla spinalis
 • glandula parotis
 • synsbaner
 • hjernestamme
 • indre øre

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandling.

Naxogin

Naxogin er et medikament som etterligner effekten av oksygen.

Celler er tre ganger mer strålefølsomme i nærvær enn i fravær av oksygen (oksygeneffekt). På grunn av utilstrekkelig blodforsyning, vil plateepitelkarsinomer over noen få millimeter ha underskudd av oksygen. En følge av dette er at celler i visse områder kan overleve strålebehandling, og være opphav til persisterende sykdom eller residiv.  

Naxogin er nå rutinemessig i bruk ved strålebehandling av nese/bihule i Danmark og Norge.

Medikamentets kvalmefremkallende egenskaper er et problem.

 


Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene kan behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Standardbehandling

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

 • 46 Gy til unionen av alle ITV (=CTV)   
 • 70 Gy til unionen av alle GTV (konkomitant boost, 6 fx/uke)
 • 6 fraksjoneringer per uke
 • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
 • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag.
 • 6. fraksjonen gis som en ekstra fraksjon på en av ukens 5 første dager, men alltid med minst 6 timers intervall. 

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.


Oppfølging

Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Mukositt
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
 • Smaksforstyrrelser
 • Smerter
 • Seigt slim
 • Soppinfeksjon

Det er viktig med god oppfølging av munnhule og ernæringsstatus.

Sene

 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies
 • Periodontal sykdom
 • Osteo(radio)nekrose
 • Trismus