Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av nese/bihule


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene varierer i forhold til lokalisasjon.

Med unntak av små tumorer i spesielle lokalisasjoner må kirurgiske inngrep suppleres med strålebehandling. Strålebehandlingen rettes mot tumortomt fordi det ofte er mikroskopisk restsykdom til tross for lysmikroskopisk "frie" reseksjonsrender. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter, enten på grunn av manifeste regionale metastaser eller fordi det på grunn av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium vil være høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom i regionale lymfeknuter.

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig, helst 3-4 uker (<5 uker).

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

 • Kreft i nese og bihuler

Mål

 • Postoperativ strålebehandling skal fjerne mikroskopisk restsykdom, og forebygge og/eller fjerne spredning til halsglandler

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Makroskopisk tumorvolum som omfatter eventuelt gjenværende tumorvev
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planleggingen og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 


Forberedelser

Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske for å kunne tegne inn risikoområder og riskoorganer.

I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse, som:

 • medulla spinalis
 • glandula parotis
 • synsbaner
 • hjernestamme
 • indre øre

Ideelt ønsker man seg en uniform dosefordeling over målvolumet og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandlingen.

 


Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene skal behandles med fotoner, eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

 • Radikalt opererte (R0) skal ha 50 Gy (T1-2) eller 60 Gy (T3-4)
 • Ikke radikalt opererte (R1/R2) og nivåer med ekstrakapsulærvekst skal ha 66 Gy
 • Elektive lymfeknuter skal ha 46-50 Gy 
 • 5 fraksjoneringer per uke
 • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
 • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag. 

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig, helst 3-4 uker (<5 uker)

Postoperativ bestråling til minst 60 Gy etter halsglandeldisseksjon utføres dersom det foreligger:

 • ekstranodal vekst i en eller flere lymfeknuter
 • tumorinfiltrasjon i lymfeknuter i flere nivåer 
 • tumorvev i bløtdeler/hud
 • ufrie reseksjonsrender/resttumor

Noen av de nevnte faktorer kan betinge lokal "boost" bestråling i høyere doser.

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.


Oppfølging

Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Mukositt
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
 • Smaksforstyrrelser 
 • Smerter
 • Seigt slim
 • Soppinfeksjon

Det er viktig med god oppfølging av munnhule og ernæringsstatus.

Sene

 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies
 • Periodontal sykdom
 • Osteo(radio)nekrose
 • Trismus

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020