Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av munnhule


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Strålebehandlingen rettes mot primærtumor. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter ved manifeste regionale metastaser.

Avhenging av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium, vil det være aktuelt å strålebehandle regionale lymfeknuter på grunn av høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom.

Behandlingen gis primært til inoperable pasienter, eller preoperativt for å gjøre tumor lettere tilgjengelig for kirurgi. Cellegiftbehandling gis parallelt.

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

 • Kreft i munnhulen

Mål

 • Eliminere tumor
 • Redusere tumorvolum
 • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 

Laterale tumorer

Ved lateralt beliggende tumorer forstås kinn, tannkjøttet og trigonum retromolare med 1 cm avstand til midtlinjen uten spredning til kontralaterale lymfeknuter. I disse tilfellene kan man anvende en behandlingsteknikk som reduserer dosen til den friske delen av munnhulen og halsen. Tungecancer og tumorer som vokser inn i tungemuskulaturen skal alltid, uansett tumors faktiske lokalisasjon behandles som midtlinjetumor.

Midtlinje tumorer

Med tumorer i midtlinje forstås orale tunge, munngulvet og den harde gane. Disse tumorene og de tumorer som strekker seg inn i disse regioner med primært utgangspunkt i kinn og gom, har tendens til bilateral lymfeknute metastasering. Maligne celler kan spre seg med lymfedrenasjen fra anteriore tunge direkte til  midtjugulære og supraklavikulære lymfeknutestasjoner. 


Forberedelser

Før første strålebehandling, lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske, for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse

 • medulla spinalis
 • glandula parotis
 • synsbaner
 • hjernestamme
 • indre øre

Ideelt ønsker man seg en uniform dosefordeling over målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til simulering som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandlingen.  

Naxogin

Naxogin er et medikament som etterligner effekten av oksygen.

Celler er tre ganger mer strålefølsomme i nærvær enn i fravær av oksygen (oksygeneffekt). På grunn av utilstrekkelig blodforsyning, vil plateepitelkarsinomer over noen få millimeter ha underskudd av oksygen. En følge av dette er at celler i visse områder kan overleve strålebehandling, og være opphav til persisterende sykdom eller residiv.  

Naxogin er nå rutinemessig i bruk ved strålebehandling av kreft i munnhule i Danmark og Norge.

Medikamentets kvalmefremkallende egenskaper er et problem.


Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene skal behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling

 • 46 Gy til unionen av alle ITV (=CTV)   
 • 70 Gy til unionen av alle GTV (konkomitant boost, 6 fx/uke)  
 • 6 fraksjoner per uke
 • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
 • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag. 
 • 6. fraksjonen gis som en ekstra fraksjon på en av ukens 5 første dager, men alltid med  minst 6 timers intervall.

Standardbehandling kommer i nær framtid til å gå over til SIB (simultaneous integrated boost)

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.


Oppfølging

Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Mukositt
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
 • Smaksforstyrrelser
 • Smerter
 • Seigt slim
 • Soppinfeksjon

Det er viktig med god oppfølging av munnhule og ernæringsstatus.

Sene

 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies
 • Periodontal sykdom
 • Osteo(radio)nekrose
 • Trismus

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020