Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling i hode-halsregionen


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Pasienter med langtkommen kreftsykdom og kort forventet levetid kan ha både symptomlindrende og symptomforebyggende effekt av strålebehandling. I noen tilfeller virker behandlingen også livsforlengende.

Normalvev har større evne til reparasjon mellom de enkelte fraksjoner sammenlignet med tumorvev. Strålebehandling gis derfor med én eller få store fraksjoner med god effekt og lite bivirkninger. På den måten gir man høy total dose mot tumorvevet og likevel begrenser skaden på friskt vev.

Det er svært viktig at de akutte bivirkningene er lite uttalte og av kort varighet.

Palliativ strålebehandling brukes mot både primærtumorer, lokale residiv og metastaser.

Indikasjoner

 • Uhelbredlig kreftsykdom i hode-halsregionen
 • Klar sammenheng mellom aktuell(e) metastase(r) og symptom(er)

Mål

 • Lindre symptomer
 • Forebygge symptomer

 


Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Målvolum definisjoner i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV, pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 


Forberedelser

Lokoregional strålebehandling

Det bestrålte volum bør begrenses til et absolutt minimum. Det krever gjerne CT doseplanlagt behandling.

Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse, som:

 • medulla spinalis
 • hjernestammen
 • glandula parotis
 • chiasma
 • indre ører
 • nervus opticus
 • linser
 • bulbus oculi

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målvolumet og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandling.


Gjennomføring

Fraksjonering og total dose vil være avhengig av om pasienten har fått bestråling mot samme området tidligere.

Sitter problemet lokoregionalt, for eksempel et residiv, vil man kunne forsøke med 20 fraksjoner à 1,5 Gy, 10 fraksjoner per uke.   

Dersom tumor responderer og pasienten tolererer behandlingen kan man forsøke ytterligere en serie med samme fraksjonering etter 14 dager.

Symptomgivende metastaser utenfor hode-halsregionen kan behandles med enkeltfraksjon (smertefulle skjelettmetastaser), eventuelt 10 fraksjoner à 3 Gy.


Oppfølging

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes til ren symptompalliasjon er imidlertid holdt lave for at risikoen for akutte bivirkninger skal være minst mulig.

Totaldosen ligger på et nivå som gjør at risikoen for senfølger er lav

God oppfølging er viktig for å oppnå tilfredsstillende lindring av symptomer, og foregår vanligvis lokalt (henvisende sykehus eller fastlege).


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020