Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved brachyterapi bringes en eller flere radioaktive (iridium) kilder tett inntil eller inn i tumor   .

Fordeler sammenliknet med ekstern strålebehandling:

  • Problem med posisjonering av pasient og organbevegelse elimineres.
  • Tillater økt dosering til målvolumet og derved mulig økt kurasjonspotensiale
  • Kortere behandlingstid
  • Sparer normalvevstrukturer

Ulemper ved brachyterapi:

  • Invasivt inngrep med behov for anestesi

For å sikre bestråling av eventuell mikroskopisk kreft utenfor tumor, gis brachyterapi alltid kombinert med konformal (organkonfigurert) ekstern strålebehandling.

Indikasjon

  • Boostbehandling av kreft i munngulv og tunge/tungerot

Mål

  • Fjerne tumor
  • Fjerne resttumor, hvis behandlingen gis post operativt

Definisjoner

Man skiller mellom høydose (HDR) og lavdose (LDR) brachyterapi. Teoretisk er det stor forskjell mellom disse to måtene å gi brachyterapi på. Det meste av vår viten er tuftet på LDR brachyterapi. Problemet har vært å konvertere denne viten til HDR brachyterapi. For dette er det utviklet matematiske modeller, som foreløpig ikke er tilstrekkelig testet for kreft i hode-halsregionen. Indikasjonene for HDR brachyterapi er derfor snevrere enn for LDR brachyterapi.

Lavdoserate brachyterapi (LDR)

Dette ble gjort ved at man opererte inn radioaktive nåler/tråder som pasientene lå med over et lengre tidsintervall.

Høydoserate brachyterapi (HDR)

Dette gjøres ved at en punktformet kilde beveger seg i, på forhånd innlagte plastkatetre (remote afterloading). Behandlingen stykkes opp i fraksjoner, en eller to om dagen. Remote afterloading er innført for å spare personalet for strålebelastning.


Forberedelser

Preoperativ vurdering av indremedisiner og anestesi.

Innleggelse av plastkateter

I narkose legges det fire parallelle ekvidistante guidenåler med risikoområdet sentralt plassert i rektangelet som dannes.

Dernest erstattes guidenålene med plastkatetre for etterladning. Endestykkene på plastkatetrene virker som stoppere på tungens overside. Under haken festes plastslangene med "knapper".

Etterpå tas CT med 1 mm tykke snitt. Man tegner inn måvolumet som stort sett befinner seg innenfor katetrene.

Deretter lager fysiker doseplan .

 


Gjennomføring

Det gis 2 fraksjoner daglig à 2,5 Gy. Totaldosen varierer fra pasient til pasient.

Etter siste behandling klippes slangene på utsiden av hud og fjernes fra tungen fra munnhuleside.


Oppfølging

Bivirkningen når en topp fra 7-14 dager etter siste behandling.

Bivirkninger kan være kraftige som ved ekstern strålebehandling, men de er mindre utbredt fordi strålefeltet er mindre. 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020