Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk bestråling av intrakraniale svulster


Fagansvarlig Knut Lote
Onkolog dr. med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved stereotaktisk strålebehandling kan høye stråledoser leveres med stor nøyaktighet mot intrakraniale målområder, uten at omkringliggende normal hjerne strålebelastes utover toleransegrensen. Ofte brukes da en enkel strålefraksjon, eventuelt noen få. Stråledosen i fokus er da så høy at vevet i det lille høydosevolumet dør.

Det finnes flere likeverdige teknikker på stereotaktisk strålebehandling:

 • gammakniv/strålekniv
 • lineær akselerator
 • cyberknife 

Gammakniv brukes mest ved små tumorer. Selve behandlingen startes og avsluttes under ett sykehusopphold. Haukeland Universitetssykehus er det eneste sykehuset i Norge som har gammakniv. Teknikken beskrives ikke ytterligere her.

Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet utføres strålingen med lineær akselerator. Denne teknikken kan også benyttes ved større tumorer. Behandlingen gis i form av flere mindre stråledoser fordelt over flere uker eller som en enkelt fraksjon.

Cyberknife er en form for stereotaktisk strålebehandling der en liten linerær akselerator styres av en robot. Stråletype og stråleeffekt er ellers likeverdig med gammakniv og/eller lineær akselerator. Dette utstyret finnes for tiden ikke i Norge.

Indikasjoner

 • Intrakraniale metastaser (maks antall 2-3 metastaser, maks diameter cirka 3 cm)
 • Små (maks 3 cm i diameter) vestibularisschwannomer eller meningeomer 
 • Restsvulster etter tidligere operasjoner for hypofysesvulster
 • Andre benigne svulster hvor operasjon innebærer risiko

Mål

 • Destruere kreftcellenes DNA og destruere kreftcellen
 • Kontrollere den intrakraniale kreftsykdommen ved intrakraniale metastaser
 • Begrense strålebelastningen av omkringliggende hjernevev

 


Definisjoner

Målvolum og doser

Man doserer til målvolumets periferi, oftest til doser i området 12–24 Gy. Tumor i sentrum kan få enda høyere doser. Dette er stråledoser som vil destruere det bestrålte vevet.

 

 

 

 

Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)

GTV (Gross tumor volume)

Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst 

CTV (Clinical target volume)

Makroskopisk tumorvolum som omfatter eventuelt gjenværende tumorvev

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 


Forberedelser

 • Pasienten får tilpasset en stereotaktisk ramme eller en maske for å immobilisere hodet.
 • Tumors eksakte lokalisasjon utregnes ved hjelp av MR/CT
 • Doseplanlegging gjøres på bakgrunn av CT og MR bildene.
 • Pasienten gis et sederende medikament forut for bestrålingen.
 • Pasienten leires på rygg.
 • Pasienten blir fiksert med maske i stereotaksirammen med hodestøtte.
 • Metallrammen festes til tilhørende bordtupp.
 • Laserne rettes inn etter referansepunktet på rammen og relative bordforflytninger foretas etter begregninger.
 • Videre fjernes rammen og pasienten er klar til behandling.

 


Gjennomføring

 • Behandlingen gis i form av 1–5 fraksjoner.
 • Behandlingen vil oftest gis over 1–2 uker.
 • Totaldosen til tumors periferi kan ligge omkring 12–24 Gy eller høyere. 

Oppfølging

 • Stereotaktisk strålebehandling gir oftest lite eller ingen akutte subjektive bivirkninger.
 • De fleste pasienter reiser hjem samme dag som behandlingen blir gitt.

 

 

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020