Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved brystkreft


Fagansvarlig Bjørn Naume
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Palliativ strålebehandling ved brystkreft gis mot metastaser for å lindre.

Stråleterapi tilbys liberalt ved lokale plager.

Det må være klar sammenheng mellom aktuell metastase(r) og symptom(ene).

Indikasjoner  

 • Metastaser som gir for eksempel smerter, trykksymptomer, luftveisstenoser, blødninger og sekresjon.

Mål

 • Lindre symptomgivende plager

Definisjoner

Målvolum 

 

Målvolumdefinisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurements).
GTV (=Gross Tumor Volum) Palpabel eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst
CTV (=Clinical Target Volum) Vevsvolum som inneholder GTV og subklinisk mikroskopisk malign sykdom
ITV (=Internal Target Volum) Volum som innholder CTV og en indre margin som tar hensyn til indre bevegelse i og endringer av CTV
Dette er volumet man ønsker at skal få en optimal dose
PTV (Planning Target Volum) Geometrisk volum som inneholder ITV og en ”set-up margin” som tar hensyn til antatte variasjoner i pasientopplegging og feltinnstilling

Forberedelser

 • Det er ønskelig med oversikt over tumorutbredelse, både i aktuelt behandlingsområde og i andre regioner, for tilpasning av behandlingsopplegg.
 • Man krever vanligvis radiologisk fremstilling av behandlingstrengende område, røntgen, skjelettscintegrafi og/eller MR ved skjelettmetastaser, røntgen eller CT thorax ved lungemetastaser, ultralyd eller CT ved lymfeknute- eller bløtvev-/subcutane metastaser. CT eller MR caput (helst) ved hjernemetastaser. 

Simulering

 • Det gjøres vanligvis en forenklet CT-basert doseplanlegging.
 • Det er svært viktig at pasienten er godt smertelindret og kan ligge stille på rygg den tiden simuleringen tar.

Gjennomføring

 • Vanlig dosering for palliasjon er 3 Gy x 10.
 • Alternativt kan 8 Gy x 1 gis mot smertefulle skjelettmetastaser.Det har i studier gitt like effektiv smertelindring som 3 Gy x 10, men synes å gi mindre remineralisering av ben enn 3Gy x 10. Behandlingen med 8 Gy x 1 er oftest gitt til pasienter med antatt kort levetid når hurtig symptomlindring og kort behandlingstid er viktigst. Denne behandlingen kan gjentas ved tilbakefall av smertene.
 • Ved frakturrisiko i columna og lange rørknokler gis vanligvis 3 Gy x 10. Eventuelt kan 2 Gy x 25, totalt 50 Gy gis ved begrenset funn. Effekten av behandlingen varer lenger når lavere fraksjonsdoser og høyere totaldoser gis. Operativ fiksering bør vurderes før stråleterapi for pasienter i god allmenntilstand.
 • Ved multiple hjernemetastaser gis 3 Gy x 10 mot total hjerne.
 • Ved 1-2 hjernemetastaser inntil 2 cm bør man vurdere operasjon etterfulgt av konsoliderende stråleterapi 3 Gy x 10 mot total hjerne. Eventuelt kan noe av behandlingen gis som boost mot operasjonskaviteten. Postoperativ strålebehandling starter når operasjonsfeltet er helt tilhelet, vanligvis i løpet av 2-4 uker. Man kan også vurdere å henvise pasienten til stereotaktisk strålebehandling.

Oppfølging

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes til ren symptompalliasjon er imidlertid holdt lave for at risikoen for akutte bivirkninger skal være minst mulig.

Totaldosen ligger på et nivå (3 Gy x 10) som gjør at risikoen for senfølger er lav.

Dette er pasienter med langtkommet kreftsykdom. God oppfølging er viktig for å oppnå tilfredsstillende lindring av symptomer.

Oppfølging foregår vanligvis lokalt (henvisende sykehus eller fastlege).

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020