Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Adjuvant behandling


Fagansvarlig Anna K. Winge-Main
Onkolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Kapitteloverskrift mangler!

Pasienter med tykke melanomer (> 4 mm) som er ulcererte eller med spredning til to eller flere lymfeknuter har stor risiko for residiv og tradisjonelt er under 50 % av pasientene i live etter 10 år. Adjuvant behandling er tilleggsbehandling som gis etter kreftoperasjon for å redusere risikoen for tilbakefall.

I USA er Ipilimumab og nivolumab godkjent for adjuvant behandling etter reseksjon for stadium II eller IV (kutane) maligne melanomer. Behandlingen med ipilimumab baserer seg på resultater fra EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) 18071 studien (46) der man så en betydelig økt overlevelse sammenliknet med placebo. I Europa har man ikke godkjent behandling med ipilimumab adjuvant, til dels grunnet relativt høy dose og høy toksisitet.

Høsten 2017 publiserte man resultatene fra flere adjuvante studier der man så økt overlevelse og til dels også bedre toleranse sammenliknet med enten placebo eller ipilimumab.

Nivolumab: I Checkmate 238-studien (47) så man på effekten av 1 års adjuvant behandling med nivolumab (3 mg/kg) sammenliknet med ipilimumab (10mg/kg) for pasienter med stadium IIIb-IV. Nivolumab viste økt progresjonsfri overlevelse og bedre toleranse etter 18 måneder enn ipilimumab.

Dabrafenib + trametinib: I COMBI-AD-studien sammenliknet man dabrafenib (150 mg x 2) + trametinib (2 mg x 1) med placebo hos pasienter med stadium IIIa-IIIc melanom . Studien viste økt overlevelse med kombinasjonen dabrafenib + trametinib etter 2.8 års oppfølging.

Pembrolizumab: I Keynote-054 studien (48) sammenliknet man pembrolizumab (200 mg i.v.) gitt et år med placebo hos pasienter med stadium IIIa-IIIc melanom. Studien viste økt progresjonsfri overlevelse etter 18 måneder hos pasienter behandlet med pembrolizumab sammenliknet med placebo.

Adjuvant behandling med cytostatika har ikke vist noen effekt på overlevelse og er ikke etablert behandling for pasienter med føflekkreft (21).

Det foreligger resultater fra 3 (4, inkludert EORTC 18071) store, internasjonale studier der man i gjennomsnitt viser en cirka 50% reduksjon for sykdomstilbakefall. Adjuvant behandling er godkjent i andre skandinaviske land samt flere europeiske. I Norge har vi pr. i dag (februar 2019) ingen godkjent adjuvant behandling for malignt melanom, men behandlingen er til metodevurdering i Beslutningsforum. Dersom mulig bør man, inntil adjuvant behandling er godkjent i Norge, inkludere høy-risiko pasienter i kliniske studier. Alternativt kan man kjøpe behandling adjuvant i regi av private helsetjeneste.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020