oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Cytostatikakurer


Paklitaksel kur hver 3. uke ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Paklitakselkur hver 3. uke gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne og livmorkreft (endometriekreft).

Intervall mellom kurene

 • 3 uker. Neste kur starter dag 22.

Kurens varighet

 • 3 timer

Kontraindikasjon

Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL.

Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen behandling overveies.


Forberedelser

EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-bilirubin

Kuren settes bare ved:

 • Nøytrofile ≥ 1.5 x 109/L og trombocytter ≥ 100 000 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdiene er oppnådd.

Dosereduksjon

Dosereduksjon ved nøytropeni

Pakllitaksel reduseres til 150 mg/m² ved febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L). Dosen reduseres i alle følgende cykli. Alternativt kan G-CSF støtte vurderes.

Dosereduksjon ved neuropati

Ved plagsom neuropati (grad 2): Ved residiv behandling skiftes paklitaxel ut med Caelyx® eller gemcitabine.

Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.


Gjennomføring

Premedisinering

Temperatur, blodtrykk og puls måles før premedikasjon settes. 

 • Medrol® 96 mg tablett tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
 • Cetirizin 10 mg tablett tas 1 time før kur.
 • Zantac® (ranitidin) 150 mg tas 1 time før kur.

Kvalmeregime

Paklitaksel er svakt emetogent. Kvalme er vanligvis ikke et problem ved paklitaksel gitt alene. Ved senkvalme skiftes ondansetron ut med Aloxi® ved neste kur.

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 4 timer

Gis parallelt med paklitaksel og er et beredskapsdrypp. Trenger ikke gå inn i sin helhet.

Kur

Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Puls og blodtrykk måles ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av kuren.

Medikament Dose
Paklitaksel 175 mg/ml2
 • Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Kuren startes på 20 ml/time. Etter 10 minutter økes til vanlig hastighet.
 • Infusjonstid: 3 timer.

Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.
Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kur på grunn av eventuell hypersensitivitetsreaksjon.

Ved lettere allergiske reaksjoner kan man anvende hypersensibilitetsskjema med langsom oppstart. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette.Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

Merk: Eventuell allergisk reaksjon ved karboplatin i residivsituasjon.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Ved nevropati grad 2 vurderes skifte til docetaxel. Videre behandling med paklitaksel opphører. For pasienter i studier henvises til studieprotokollen.
 • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
 • Kardiotoksisitet: Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitaxel administrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitaksel behandling.
 • Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel: pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.
 • Paklitaksel er benmargstoksisk. Pasienten må ha muntlig og skriftlig informasjon om risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene, samt få informasjon om forholdsregler ved feber under behandling.
 • Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.
 • Paklitaksel gir totalt hårtap.