oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Cytostatikakurer


Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Paklitaksel og topotekan er en kombinasjonskur som kan gis ved kreft i livmorhals til pasienter som ikke kan få behandling med cisplatin eller karboplatin.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker. Neste kur starter dag 22.

Kurens varighet

 • 3 dager

Kontraindikasjon

Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i chremophor EL.

Paklitaksel elimineres via leveren. Derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense bør paklitaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-Bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100 000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdiene er oppnådd.

Dosereduksjon

Dosemodifikasjoner basert på hematologisk toksisitet.

Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L). Det gis G-CSF profylakse ved alle senere kurer.

Før neste kur må antall nøytrofile være minimum 1,5 x 109/L og trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni gis G-CSF profylakse. Ved bruk av G-CSF profylakse kan neste kur settes ved nøytrofile > 1,0 x 109/L.

Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter vurdering av behandlende lege.

Nefrotoksisitet

 • Paklitaksel/topotekankuren er ikke nefrotoksisk.

Nevropati

 • Ved nevropati grad 2 reduseres paklitakseldosen til 135 mg/m².
 • Ved annen NCI CTC grad 3 toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast må videre behandling vurderes av lege med god kunnskap i kjemoterapi.

Gjennomføring

Temperatur, blodtrykk og puls måles før oppstart av kur.

Kvalmeregime

Behandlingen er lite kvalmefremmende.

Medikament Dag -1 Dag 1
Odansetron
0
16 mg
Medrol®
96 mg
96 mg

Ved senkvalme skiftes Odansetron ut med Aloxi® ved neste kur.

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg tablett x 3-4
 • Haldol® 1 mg tablett x 2
 • Stemetil® 20 mg tablett initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp under kuren dag 1.
 • Dag 2 og 3 gis 500 ml NaCl 9 mg/ml.

Kur

  Medikament Dag 1
  Dag 2
  Dag 3
  Paklitaksel
  175mg/m²
  0
   0
  Topotekan
  0,75 mg/m²

  0,75 mg/m²

   0,75 mg/m2
  • Paklitaksel blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 3 timer
  • Topetekan blandes i100 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter

  Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

  Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av eventuelle hypersensitivitetsreaksjoner. Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paklitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.


  Oppfølging

  Bivirkninger

  • Paklitaksel kan gi: perifer nevropati, kardiotoksitet og hypersensitivitetsreaksjoner

  • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad, og kan behandles med NSAIDs/analgetica.
  • Mucositt forekommer ofte. Munnskylling med leucovorin/Düsseldorfblanding, decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml eller anti-sopp behandling anbefales.

  • Paklitaksel og topotekan kan være benmargstoksiske. Pasientene skal informeres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.