oncolex logo
Utskriftsdato (2.7.2020)

Cytostatikakurer


Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Metotreksat lavdosekur gis ved lavrisiko trofoblasttumor.

Kurens varighet

 • 4 dager

Intervall mellom kurene

 • Ny kur startes på dag 12

Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • hCG

Kuren gis hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L  

Før neste kur

Før neste kur settes bør granulocyttallet være 1,5 x 109/L, men ved lavere verdier kan kuren gis med bruk av G-CSF støtte. 

Trombocyttallet bør være 100.000 x 109/L.


Gjennomføring

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Metotreksat 25 mg
25 mg
25 mg 25 mg

 • Metotreksat settes intramuskulært- Spesielle tiltak: hCG tas på dag 1.
 • Leucovorin 15 mg (Kalsiumfolinat®) gis per os 8 og 14 timer etter siste metotreksat sprøyte. Hvis pasienten ikke klarer å ta tablett, gis samme dose intravenøst eller intramuskulært.

 • Oppfølging

  Bivirkninger

  • Metotreksat kan være nyretoksisk og levertoksisk.
  • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
  • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling).
  • Moderat alopeci er vanlig.