oncolex logo
Utskriftsdato (25.9.2020)

Cytostatikakurer


Karboplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellegiftene karboplatin og paklitaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggledere, kreft i bukhinne, kreft i livmor og ved karsinosarkom.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Dosereduksjon

Dosetrinn -2 -1 0
Paklitaksel

150 mg/m2

150 mg/m2

175 mg/m2

Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosereduksjoner basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3 °C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
 • Dosen reduseres i alle følgende sykluser.
 • Alternativt gis G-CSF profylakse.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av:

 • Nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativ kan det gis G-CSF profylakse.
 • Trombocytopeni uten neutropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt, juster dosen av karboplatin og kontroller for eventuelt avløpshinder.

Dosereduksjon ved neuropati

Ved plagsom neuropati (grad 2):

 • Ved 1. linjes behandling skiftes paklitaxel ut med docetaksel.
 •  Ved residiv behandling skiftes paklitaxel ut med Caelyx® eller gemcitabine.

Dosereduksjon ved gastrointestinal

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.  

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.  

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Gjennomføring

Premedisinering

 • Medrol® 96 mg tablett kvelden før samt på morgenen kurdagen.
 • Cetirizin 10 mg tablett tas 1 time før kur.
 • Zantac® (ranitidin) 150 mg tablett tas 1 time før kur.

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Ondansetron
16 mg 0
0
Medrol®
0
32 mg
32 mg

Kuren er moderat emetogent.

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol®1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl  9 mg/ml
 • Infusjonstid: 4 timer

Gis parallelt med paklitaksel og karboplatin, er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet.

Kur

Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen, ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av paklitaksel.

Medikament Dose
Paklitaksel 175 mg/m2
Karboplatin AUC=5
 • Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonen startes på 20 ml/time. Etter 10 minutter økes til vanlig hastighet.
 • Infusjonstid: 3 timer.
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når paklitaksel har gått inn.

Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner. Merk: Eventuell allergisk reaksjon ved karboplatin i residivsituasjon.  Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaksi opphører all videre behandling med paklitaxel. Ved lettere allergiske reaksjoner kan man anvende hypersensibilitetsskjema med langsom oppstart.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
 • Kardiotoksisitet: Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitakseladministrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitakselbehandling. Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel; pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.
 • Allergi: Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paclitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved lettere allergisk reaksjon på karboplatin kan man forsøke cisplatin hypersensitivitetsregime. Ved anafylaksi opphører videre behandling med platinoler. Risikoen for allergisk reaksjon mot karboplatin øker med antall kurer. Ved residiv behandling i Calypso studien var hyppigheten 15%.
 • Myelotoksisitet: Paklitaksel er benmargstoksisk. Pasienten må ha muntlig og skriftlig informasjon om risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene, samt få informasjon om forholdsregler ved feber under behandling. Levertoksisitet: Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.
 • Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen behandling overveies.
 • Alopeci: Paklitaksel gir totalt hårtap.