oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Cytostatikakurer


Karboplatin/epirubicin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellegiftene karboplatin og epirubicin er en kombinasjonskur som gis ved livmorkreft (endometriet).

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

EKG og røntgen toraks tas før første kur.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er nådd.

Maksimal kumulativ dose for epirubicin

 • 950 mg/m2
 • Deretter må videre behandling med antracykliner opphøre.

Dosereduksjon

Dosetrinn - 2
-1  0
Epirubicin 60 mg/m2 60 mg/m2
75mg/m2g
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C  i mer enn en time og granulocytter < 1,0 x 109/L).
 • Dosen reduseres i alle påfølgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.

Før neste kur

Før neste kur settes, må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i påfølgende sykluser. Alternativet er G-CSF støtte.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i påfølgende sykluser.
 • Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn i stedet for dosereduksjon ved nøytropeni. Ved valget må man ta hensyn til formålet med behandlingen (palliativ/kurativ).

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4. 

Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege kan enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
 Ondansetron  16 mg
   
 • Medrol® gis på morgenen.
 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin 10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 2 timer
 • Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere  faren for at åren kontraherer. Denne hydreringen er ment som et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet når karboplatin har gått inn.

Kur

Pasienten skal overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene.

Medikament Dose
Epirubicin 75 mg/m2
Karboplatin AUC=5
 • Epirubicin blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter.
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når epirubicin har gått inn.

Oppfølging

Bivirkninger 

 • Karboplatin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller ved vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. 
 • Karboplatin behandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
 • Kvalme og oppkast kan forekomme. 
 • Epirubicin er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose ≤  950 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller coronaroklusjon innen det siste året.
 • Epirubicin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som skal bli liggende. Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere faren for at åren kontraherer.
 • Epirubicin gir håravfall. Pasenten kan tilbys ishette, men ved høye doser, kan man ikke forvente at ishette vil ha noen større effekt.
 • Epirubicin elimineres via leveren. S-bilirubin måles derfor før hver kur, og annen behandling bør overveies ved s-bilirubin.
 • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.