oncolex logo
Utskriftsdato (26.5.2020)

Cytostatikakurer


Doksorubicin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Doksorubicinkur gis i noen tilfeller ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne, men især ved sarkom i livmoren.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www. Kreftlex.no

 


Forberedelser

EKG og bestemmelse av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) bestemmes ved MUGA scan eller ekkokardiografi før første kur.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-bilirubin 

Maksimal kumulativ dose: 500 mg/m2. Deretter må videre behandling med antracykliner opphøre. 

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er nådd.


Gjennomføring

Kvalmeregime

Doksorubicin er moderat emetogent.

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag3
Medrol®
32 mg 32 mg 32 mg
Ondansetron
16 mg
0 0

 • Medrol®  tablett gis på morgenen.
 • Ondansetron tablett minst 1 time før kur.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg 2-3 daglig
 • Olanzapin tablett 10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 1 time
 • Sidedryppet går parallelt med doksorubicin for å redusere faren for at åren kontraherer. Behøver ikke gå inn i sin helhet hvis doksorubicin er ferdig.

Kur

Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasjon, og infusjonspumpe på perifer vene er ikke tillatt på grunn av faren for ekstravasasjon.

 • Doksorubicin, dosenivået ligger mellom 50 og 75 mg/m2, avhengig av indikasjonen og tidligere behandling som kan ha svekket benmargskapasiteten. Blandes ut i 250 ml glukose 50 mg/ml.
 • Infusjonstid: 15–20 minutter

Pasienten kan tilbys ishette.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Doksorubicin er hjertetoksisk, men risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose ≤ 500 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året.
 • Doksorubicin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen. Venflonen skal ikke fjernes. Sidedryppet bør gå parallelt med doksorubicin for å redusere faren for at åren kontraherer.
 • Doksorubicin gir håravfall. Ved doser på inntil 60 mg/m2 kan ishette benyttes profylaktisk, men kan ikke forventes å ha noen større effekt ved høyere doser.
 • Doksorubicin elimineres via leveren. S-bilirubin måles derfor før hver kur. Kontraindikasjon: Påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >1,5 x øvre normalgrense.
 • Doksorubicin er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3 °C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.