oncolex logo
Utskriftsdato (19.4.2021)

Cytostatikakurer


Cisplatin/Caelyx hypersensitivitet kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cisplatin og Caelyx® hypersensivitetskur kan gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Kuren gis til pasienter som har reagert med lett til moderat allergi på karboplatinbasert kombinasjonskjemoterapi.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 1 døgn

Kontraindikasjoner

Kuren skal ikke gis ved allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense, bør man overveie å skifte til annen behandling.

Forberedelser

EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.Cisplatin er benmargstoksisk.

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi < 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne  fortsatt ≥ 50 ml/min, kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
 • Ved GFR under 50 ml/min opphører vanligvis behandlingen med cisplatin.
 • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Pasienten må få nok væske de første dagene etter kuren.

Dosereduksjon

Caelyx® reduseres til 20 mg/ m2 ved febril nøytropeni (temperatur over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time). Alternativt gis støtte med G-CSF.

Ved dosereduksjon fortsettes denne i alle påfølgende sykluser.

Dosereduksjon ved neuropati

 • Ved neuropati grad 2 må man sterkt overveie å skifte til annen behandling som ikke gir neuropati (eksempelsvis trabectidin og Caelyx®).

Dosereduksjon ved ototoksitet

 • Ved øresus, hørselstap eller nefropati gjøres samme vurderinger som ved neuropati.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

Uke etter forrige Caelyx® dose

Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

3

Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

STOMATITT

Uke etter forrige dose

Toksisk grad

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

3

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling


Gjennomføring

Premedisinering

Det anvendes samme premedisinering som ved behandling med paklitaksel. Dette for å redusere risikoen for allergisk reaksjon.

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjon settes.

 • Medrol® tablett 96 mg tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
 • Cetirizin tablett 10 mg tas minst 1 time før kur.
 • Zantac® (ranitidin) tablett 150 mg tas minst 1 time før kur.

Kvalmeregime

Medikament Dag -1 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Aloxi®  0 0,25 mg 0 0 0
Medrol®  96 mg
96 mg
32 mg
32 mg
32 mg
Emend®  0 125 mg
80 mg
80 mg
0
  • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
  • Olanzapin 10 mg daglig.

  Prehydrering

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
  • 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
  • Infusjonstid: 2 timer

  Kur

  Dag Medikament Dose
  1 Cisplatin 50 mg/m2
  1 Caelyx® 30 mg/m2

  Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 20 minutter etter oppstart og deretter av en sykepleier inntil avslutning. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren.

  • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time
  • Caelyx® blandes i 250 ml glukose 50 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time

  Infusjon av cisplatin begynner langsomt:

  • 10 ml/time i 10 minutter
  • 20 ml/time i 10 minutter
  • 30 ml/time i 10 minutter
  • 50 ml/time i 10 minutter
  • Hvis det ikke har vært allergisk reaksjon så langt økes til 250 ml/time i 10 min.
  • Deretter 500 ml/time inntil avslutning

  Etterhydrering

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat.

  Diuresekontroll

  Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være minst ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.


  Oppfølging

  Bivirkninger

  • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus og hørselnedsettelse.
  • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått eller muligens skal få cisplatinbehandling.
  • Benmargstoksisitet: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller over 38,0°C i mer enn en time.
  • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati. Kvalme og oppkast kan forekomme.
  • Caelyx® er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må tas MUGA før hver kur.
  • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene. 
  • Caelyx® gir håravfall hos 10 % av pasientene.
  • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
  • Caelyx® gir hånd/fot-syndrom  (PPE) hos cirka 20–25 %.

  Hånd/fot-syndrom (PPE)

  Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1–2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

  Forholdsregler

  4–7 dager etter Caelyx®:

  • Sitt og ligg på myke flater.
  • Unngå hud mot hud.
  • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
  • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
  • Hard trening skal unngås helt.
  • Unngå å gå mange/lange turer.
  • Bruk myke, løstsittende sko.
  • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Dusj i lunket vann.
  • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.

  Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

  • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og man trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
  • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

  Behandling av Hånd/fot-syndrom (PPE)

  Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem.