oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Cytostatikakurer


Cisplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Etoposid og cisplatin er en 3-dagers kombinasjonskur som gis ved småcellet tumor i livmorhals.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 3 dager 

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd eller kuren settes med bruk av G-CFS support.

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved se-kreatinin > 100 µmol/L kalkuleres eller måles GFR. Ved verdi under 50 ml/min bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle se-kreatinin stiger med mer enn 25% av utgangsverdien før behandling tas GFR. Ved GFR ≥ 50 ml/min kan behandling fortsette, men det anbefales å gi ekstra hydrering. Nyrefunksjonen må følges nøye ved følgende kurer.
 • Ved GFR på 40 ml/min eller mindre må cisplatinbehandlingen opphøre.
 • Ved GFR mellom 40 og 50 bør annen behandling sterkt overveies og diskuteres med lege med særlig kunnskap i kjemoterapi.

Dosereduksjon

Det er viktig å unngå dosereduksjoner.


Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Aloxi® 0,25 mg 0 0
0,25 mg
Medrol® 48 mg
32 mg
32 mg
0 mg
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
0
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin

Prehydrering

Det brukes infusomat.

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 5 mmol Magnesiumsulfat
 • Infusjonstid:1 time

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
Cisplatin 75 mg/m2


 • Etoposid blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  Infusjonstid: 1 time
 • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml.
  Infusjonstid: 1 timer

Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur dag 2–5 sammenlignet med dag 1.

Etterhydrering

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 20 mmol KCl og 5 mmol MgSO4
 • Infusjonstid: 1 timer

Diuresekontroll

Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen. Ved diurese < 100 ml/time gis mere væske, 1000 ml Ringer-acetat®, og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid ved neuropati grad 2. 
 • Ved øresus og/eller hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, inklusiv audiometri. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid.
 • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytroponi og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Etoposid gir håravfall.
 • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Det skal derfor gå minimum 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin.
 • Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått cisplatinbehandling.