oncolex logo
Utskriftsdato (25.2.2021)

Cytostatikakurer


BEP kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

BEP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin, etoposid og bleomycin.

Kuren gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk/eggleder.

3 kurer gis adjuvant.

Ved behandling av pasienter med resttumor etter operasjon seponeres bleomycin etter 3 kurer. Det vil si 3 kurer med BEP, deretter fortsettes eventuelt med EP.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 6 dager + dag 15

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no


Forberedelser

Det tas røntgen toraks og blodprøver før hver kur. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Det skal gis langtidsvirkende G-CSF etter hver kur. Man kan da gi kur på lavere nøytrofil tall, men ikke under 1,0.

Blodprøvekontroll av nøytrofile og trombocytter dag 6 og 15. Bleomycin dag 6 og 15 settes ved trombocytter ≥ 25.000 x 109/L.

  Kontroll av nyrefunksjon:

  • Cisplatin anvendes bare hvis s-kreatinin er normal.
  • Ved forhøyet s-kreatinin eller hvis s-kreatinin stiger med mer enn 25 % av utgangsverdien, tas GFR og er denne under 50 ml/min opphører cisplatinbehandling.

  Dosereduksjon

  • Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3° C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)  kan enten dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser eller det kan gis profylaktisk G-CSF.
  • Cisplatindosen reduseres ikke. Bleomycin skal gis på dag 2 og 15.

  Gjennomføring

  Kvalmeregime

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
  Aloxi®
  0,25 mg 0
  0
  0,25 mg
   0  0
  Medrol®
  48 mg
  32 mg
  32 mg
  32 mg
   32 mg  32 mg
  Emend®
  125 mg
  80 mg
  80 mg
  80 mg
   80 mg  80 mg
   • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
   • Medrol® tablett gis på morgenen.
   • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

   Behovsmedisin ved senkvalme:

   • Afipran® 10 mg x 3-4
   • Haldol® 1 mg x 2
   • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
   • Olanzapin 10 mg daglig

   Prehydrering

   Det brukes infusomat.

   • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
   • Infusjonstid: 2 timer

   Kur


   Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 15
   Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
   100 mg/m2
   100 mg/m2
    100 mg/m2    
   Cisplatin
   20 mg/m2
   20 mg/m2
   20 mg/m2
   20 mg/m2
    20 mg/m2    
   Blemycin

   30.000 IE


     30.000 IE  30.000 IE

   • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 1 time
   • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 2 timer 
   • Bleomycin blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
   • Infusjonstid: 6 timer

   Etterhydrering 

   • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat
   • Infusjonstid: 4 timer

   Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

   Diuresekontroll

   Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

   Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.


   Oppfølging

   Bivirkninger

   • Cisplatin kan gi nevrologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved øresus og hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus, inklusiv audiometri.
   • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette, samt få forholdsregler ved feber under behandlingen.
   • Etoposid gir håravfall.
   • Bleomycin kan gi lungefibrose. Bleomycin skal ikke gis til pasienter med kroniske lungesykdommer (eksempelvis astma, kronisk bronchitis og lungeemfysem). Det skal tas røntgen toraks før hver kur. Dersom lungeforandringer opptrer under behandling skal det straks startes behandling med steroider og bredspektret antibiotika, og videre behandling med bleomycin opphører.
   • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet, derfor bør aminoglycosider unngås hos pasienter som har fått cisplatin behandling.