Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Plexus cøliacus-nevrolyse


Fagansvarlig Arve Nordbø
Cand. med. spesialist i anestesiolog og smertemedisin

Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Nevrolytiske løsninger kan produsere en langvarig blokkering gjennom destruksjon av nervevev. En slik nerveblokade vedvarer inntil nervene eventuelt regenererer. Smerte ledes ikke bare i afferente, sensoriske nervefibre, men også via det sympatiske nervesystem. De fleste nevrolytiske prosedyrer i dag er rettet mot sympatiske nervestrukturer. 

Behandlingen gjøres i dag som oftest CT-veiledet i samarbeid med intervensjonsradiologer med høy treffsikkerhet. Dette gjør at at risikoen for deponering av nevrolytiske kjemikalier i andre strukturer reduseres til et minimum. CT-veiledning gir flere muligheter for optimal plassering av nålen, også i de tilfeller der tumormasser har endret normale anatomiske forhold i det retroperitoneale rom.

Invasive teknikker har fortsatt en viktig plass i behandling av kreftsmerter for en riktig selektert gruppe pasienter. Kvaliteten på blokadene øker når de utføres bildeveiledet, i samarbeid med en interessert intervensjonsradiolog. Nevrolytisk blokade må aldri betraktes som en isolert smertebehandlingsform, men som en del av en større behandlingsstrategi, der et av målene også er å redusere behovet for sterke opioider og andre smertemedikamenter.

Plexus cøliacus-nevrolyse er den vanligste nevrolytiske blokade hos pasienter med kreftsmerter. Det er vist at ved én enkelt blokade kan pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, under forutsetning av god fordeling til sympatiske nerver, oppnå betydelig smertelindring for resten av levetiden.

Plexus cøliacus kan nås via:

 • bakre antecrural eller retrokrural tilgang. Kan gjøres med gjennomlysning med C-bue, men helst CT-veiledet.
 • endoskopisk ultralydveiledet tilgang via gastroskopi med ultralyd.
 • åpen abdominal. Nevrolysen kan settes peroperativt i forbindelse med eksplorativ laparatomi.

Indikasjoner

 • Smerter, ofte dype, diffuse, lokalisert til øvre del av abdomen, ofte med utstråling til ryggen,  primært pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Også pasienter med andre kreftformer i øvre del av abdomen med visceral smerte kan ha nytte av denne blokaden.
 • Refraktær kvalme hos samme gruppe pasienter.

Nevrolyse av plexus cøliacus kan være aktuelt ved forskjellige krefttyper i øvre abdomen, men spesielt ved kreft i bukspyttkjertelen. Det er viscerale smerter som kan lindres ved denne blokaden. Sensoriske og sympatiske nervefibre fra alle organer i øvre del av bukhulen, inkludert tarmen til og med proksimale del av tykktarmen, går via plexus cøliakus

Mål

Bedre smertekontroll og på grunn av dosereduksjon av opioider reduserte bivirkninger fra disse.


Utstyr

 • Kanyler (22 G) og utstyr for lokalbedøvelse
 • Kontrastvæske for å bekrefte riktig posisjon før neurolyse
 • Lokalbedøvelse til hud og for å teste effekt før neurolyse
 • Alkohol minimum konsentrasjon 50 %
 • Overvåkning med vitale parametere (P, BT, EKG og SaO2)
 • Medikamenter til sedasjon og smertelindring


Forberedelser

 • Blodprøve: INR og trombocytter samt hematologi, leukocytter, CRP, elektrolytter og nyrefunksjon
 • Tid for eventuell seponering av antikoagulantia og platehemmere avtales individuelt.
 • Eventuelt faste på forhånd avtales for hver enkelt pasient. Noe sedasjon er vanlig i tillegg til lokalbedøvelse. Hvis pasienten trenger dyp sedasjon/søvn, må en faste i 6 timer før prosedyre.
 • Mage, rygg eller sideleie. Fremre tilgang brukes bare når pasienten ikke kan ligge på magen eller i lateral decubitusstilling, eller hvor anatomiske forhold gjør bakre tilgang umulig.Gjennomføring

Plexus cøliacus ligger retroperitonealt i nivå med L1-vertebrae og fibrene ligger som et nettverk på forsiden av aorta og omkring truncus cøliacus.

 • Med pasienten i mage- eller sideleie føres hver nål inn i nivå T12- og L1-vertebrae ved hjelp av lokalanestesi.
 • Nåleretningen føres inn CT-veiledet noen cm til siden for midtlinjen på hver side fra ryggraden slik at spissen blir liggende nært inntil siden av aorta på hver side.
 • Etter testdose med lokalbedøvelse, og bekreftet riktig posisjon med injeksjon av kontrastvæske, settes  75 - 95 % alkohol, 20 - 30 ml på hver side.
 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppnå god spredning av neurlysen grunnet tumormasser som fyller opp det retroperitoneale rom. I slike tilfeller kan en sette blokaden retrocruralt, også i nivå med T12 - L1, men med mindre volum. Effekten er da vesentlig som følge av blokade av splanknikusnervene proksimalt for plexus cøliakus.Oppfølging

 • Forbigående bivirkninger i form av ortostatisk hypotensjon og diaré de første 24-48 timene er relativt vanlig.
 • Ryggsmerter, gjerne i form av stølhet i 2–4 dager, angis av noen.
 • Retroperitoneal blødning, aortadisseksjon og paraplegi er svært sjeldent, men er beskrevet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020