Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nedfrysing av sæd


Fagansvarlig Helene Nergaard
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Andrologisk laboratorium ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål gir tilbud om nedfrysning av sæd. Dette tilbudet gjelder pasienter som har en sykdom eller skal gjennomgå en behandling som kan nedsette eller helt ødelegge pasientens fruktbarhet. Avgjørelsen om lagring treffes av behandlende lege i samråd med ansvarlig overlege ved andrologisk labratorium.

Lagret sæd kan bare brukes til behandling med assistert befruktning av pasientens ektefelle eller partner i stabilt samboerskap (varighet mer enn 2 år).

Bruk av lagret sæd krever pasientens skriftlige samtykke, attestert av institusjonen der behandling med assistert befruktning skal foretas. Samtykke for assistert befruktning må gis særskilt for hver behandlingssyklus (menstruasjonssyklus).

Tilbud om frysing og lagring av sæd gir ingen automatisk rett til behandling med assistert befruktning. Avgjørelse om dette treffes av behandlende lege etter gitte retningslinjer i lov om assistert befruktning.

Pasienten kan fryse ned inntil tre prøver. Prøvene bør tas med et par dagers mellomrom, og pasienten bør ikke ha sædavgang mindre enn to døgn før hver prøve.   

Indikasjon

 • Kreftbehandling som kan gjøre mannen infertil.

Mål

 • Mulighet til å kunne få barn etter endt behandling.

Utstyr

 • Urinprøveglass som skal være veid
 • Egnet rom hvor pasienten kan være i fred

Forberedelser

 • Informer pasienten muntlig og skriftlig.
 • Redgjør for juridiske forholdsregler.
 • Det må tas blodprøve for HIV, hepatitt B og C og syfilis for å utelukke at sæden innholder smittestoffer.

Gjennomføring

 • Sædprøven tas ved masturbasjon og sæden samles direkte i urinprøveglasset (Det må ikke benyttes kondom da den inneholder sæddrepende stoffer).
 • Prøven må ikke avkjøles, og skal være levert andrologisk laboratorium senest en time etter sædavgang.

Oppfølging

 • Sædprøven blir holdt i en karantenetank inntil HIV- og hepatittsvaret foreligger.
 • Sæden lagres i 10 år med mulighet for forlengelse dersom pasienten ønsker det.
 • Ved fylte 55 år, eller ved dødsfall, vil sæden bli destruert.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019