oncolex logo
Utskriftsdato (25.2.2021)

Nedfrysing av sæd


Fagansvarlig Helene Negaard
Onkolog PhD
Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Andrologisk laboratorium ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål gir tilbud om langtidslagring av sæd. Dette tilbudet gjelder pasienter som har en sykdom eller skal gjennomgå en behandling som kan skade pasientens befruktningsevne. Avgjørelsen om lagring treffes av behandlende lege i samråd med ansvarlig overlege ved Andrologisk laboratorium.

Lagret sæd kan bare brukes til assistert befruktning av pasientens ektefelle eller partner i stabilt samboerskap (varighet mer enn 2 år).

Bruk av lagret sæd krever pasientens skriftlige samtykke, attestert av institusjonen der behandling med assistert befruktning skal foretas. Samtykke for assistert befruktning må gis særskilt for hver behandlingssyklus (menstruasjonssyklus).

Tilbud om frysing og lagring av sæd gir ingen automatisk rett til behandling med assistert befruktning. Avgjørelse om dette treffes av behandlende lege etter gitte retningslinjer i Lov om assistert befruktning.

Pasienten kan fryse ned inntil tre prøver. Prøvene bør tas med et par dagers mellomrom, og pasienten bør ikke ha sædavgang mindre enn to døgn før hver prøve.   

Indikasjon

 • Kreftbehandling som kan gjøre mannen infertil.

Mål

 • Mulighet til å kunne få barn etter endt behandling.

Utstyr

 • Sterilt urinprøveglass merket med pasientens navn og fødselsnummer.
 • Egnet rom hvor pasienten kan være i fred.

Forberedelser

 • Informer pasienten muntlig og skriftlig.
 • Redegjør for juridiske forholdsregler.
 • Fyll ut rekvisisjon for langtidslagring av sæd.
 • Det må tas serologiske prøver for HIV, hepatitt B og C og Treponema pallidum (syfilis) innen 14 dager. Hos pasienter med kjent smitte, skal dette avmerkes på rekvisisjonen. 

Gjennomføring

 • Sædprøven tas ved masturbasjon og sæden samles direkte i urinprøveglasset Det må ikke benyttes kondom da den inneholder sæddrepende stoffer.
 • Prøven oppbevares i romtemperatur, må ikke avkjøles. Skal være levert Andrologisk laboratorium senest en time etter sædavgang.
 • Ved problemer med å få sædprøve, kan det i samråd med Andrologisk laboratorium vurderes om pasienten kan ha nytte av elektrostimulering eller medikamenter.

Oppfølging

 • Sædprøven blir holdt i en karantenetank inntil serologisvar foreligger.
 • Sæden lagres i 10 år med mulighet for forlengelse dersom pasienten ønsker det.
 • Ved fylte 55 år, eller ved dødsfall, vil sæden bli destruert.