oncolex logo
Utskriftsdato (22.9.2020)

Benmargstimulering med G-CSF ved lymfom


Fagansvarlig Harald Holte
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Dag Torfoss
Infeksjonsmedisiner
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

G-CSF ( granulocytt-kolonistimulerende faktor) er en hematopoetisk vekstfaktor. Humant G-CSF er et glykoprotein som regulerer produksjon og frisetting av nøytrofile granulocytter fra benmarg.

Ved benmargsstimulering med G-CSF brukes stoffene Neupogen® og Neulasta®. De settes subcutant. Neulasta® og Neupogen® kommer i ferdig fylte sprøyter. Neupogen® gis daglig. Neulasta®  har protrahert effekt og doseres x 1 etter kjemoterapi.

Pasienten kan sette sprøytene på seg selv når de er hjemme, hvis de får opplæring og er komfortabel med dette.

Indikasjoner 

 • Mobilisering av stamceller til perifert blod før autolog stamcellehøsting, dose som regel 10 µg/kg/dag
 • Ved høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS), der benmarg benyttes som stamcellekilde
 • Primær profylakse for å opprettholde doseintensitet ved kurativ kjemoterapi, der man har dokumentasjon på at dette ikke er mulig uten G-CSF (for eksempel CHO(E)P-14, doseeskalert BEACOPP)
 • Sekundær profylakse ved kurativ kjemoterapi der pasienten etter tidligere kur fikk neutropen feber
 • Sekundær profylakse for å opprettholde doseintensitet ved kurativ kjemoterapi, der man har erfart at den aktuelle pasient utviklet neutropeni som ville føre til dosereduksjon eller utsettelse av kur (for eksempel CHOP-21, ABVD, standard BEACOPP)
 • Langvarig neutropen feber hos kritisk syk pasient (for eksempel alvorlig pneumoni, hypotensjon, alvorlig sepsis, soppinfeksjon)

 


Forberedelser

 • God informasjon til pasienten
 • Opplæring i subcutan sprøytesetting av de pasientene som skal sette sprøyter selv

Gjennomføring

 • Dose G-CSF (Neupogen®) som skal benyttes, er 5 µg/kg/dag, for pasienter over 80 kg benyttes 480 µg x 1 s.c., for øvrig benyttes 300 µg x 1 s.c. (i protokollerte studier kan doseringen være annerledes). Neulasta® har en fast engangsdose på 6 mg s.c.

 • G-CSF benyttes fra 2–5 dager etter kur til neutrofile > 5 x 109/l eller > 1 x 109/l i tre dager.

 • Ved bruk av G-CSF til mobilisering av stamceller til perifert blod før autolog stamcellehøsting, gis som regel 10µg/kg/døgn fordelt på to doser pr. dag (morgen og kveld).
 • Morgenen før stamcellehøstingen gis hele dosen i ett.

 


Oppfølging

 • Det er svært viktig at pasienten er informert om risikoen for infeksjoner i forbindelse med lavt neutrofiltall.
 • Pasienter som er i risiko for å få lave leukocyttverdier, må ha egen informasjon om forholsregler ved temperaturstigning. De skal straks kontakte lege ved temperatur over 38,5 °C eller 38,0 °C målt over to timer.
 • G-CSF kan gi influensaliknende symptomer samt smerter i de store benmargsproduserende knoklene. Smertestillende medikamenter må vurderes opp mot disse medikamentenes febernedsettende effekt.
 • Hos noen få pasienter er det sett store, opiattrengende smerter ved bruk av vekstfaktor.