oncolex logo
Utskriftsdato (28.7.2021)

Tumor i venstre fleksur av tykktarmen


Fagansvarlig Arild Nesbakken
Professor dr.med.
Ullevål

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved kreft i venstre fleksur må man sette av arteria colica media  og arteria colica sinistra sentralt. 

Som minimum reseseres tarm fra høyre side av transversum og til overgang descendens/sigmoid. I akuttsituasjoner, eventuelt andre ganger hvor transverso/sigmoidal anastomose ikke faller pent, fjernes hele høyre kolon og legger ileo/sigmoidal anastomose,


Utstyr

 • Laparotomi- eller laparoskopiutstyr

Forberedelser

Det er ikke nødvendig med tarmtømning.

Pasienten skal ha: 

 • intravenøst antibiotikaprofylakse senest ved innledning av anestesi. Det vurderes om pasientene i tillegg skal ha peroral antibiotika fra dagen før operasjonen. 
 • tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin.

Under operasjonen legges det inn:

 • epiduralt smertekateter.
 • urinkateter.
 • ventrikkelsonde som tas ut ved avslutning av operasjonen.


Gjennomføring

Det er to alternative metoder:

 • Ved akutt operasjon for ileus/perforasjon gjøres utvidet høyresidig hemikolektomi og i tillegg reseksjon av tarmsegmentet omkring venstre fleksur og til nedre del av descendens.
 • Ved elektiv operasjon setter man av distalt i sammen nivå, men kan beholde cøkum-ascendens og høyre del av tverrkolon såfremt tarmen løses ut og man får fin anastomose uten stramning.

I begge tilfelle gjøres standard lymfeknutereseksjon.

Colica media settes av sentralt og colica sinistra settes av ved mesenterica inferior.

 


Oppfølging

 • Pasienten mobiliseres opp av seng om kvelden operasjonsdagen, eventuelt neste dag.
 • Pasienten kan forsiktig begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Urinkateteret fjernes 1. postoperative dag eller når pasienten er mobilisert.
 • Epiduralkateteret fjernes vanligvis 2. eller 3. postoperative dag. Pasienten får videre perorale analgetika.

Komplikasjoner

 • Kardiopulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens allmenntilstand, komorbiditet og inngrepets størrelse. Hjerteinfarkt og rytmeforstyrrelser kan forekomme. Basale atelektaser og/eller pleuravæske, eventuelt pneumoni er mer vanlige.
 • Cirka 5 % får anastomoselekkasje. Preoperativ strålebehandling øker risikoen for lekkasje. Intraperitoneal- og/eller bekkeninfeksjon, diffus eller lokalisert, er relativt sjelden dersom det ikke foreligger anastomoselekkasje.
 • Intraabdominal blødning, inklusive blødning fra anastomose er relativt sjelden.
 • Sårruptur og sårinfeksjon i bukvegg forekommer etter åpen operasjon, alle grader fra lett overflatisk infeksjon til bukveggsabscess. 
 • Paralytisk ileus er vanlig dersom det foreligger annen komplikasjon. Kan også opptre uten at spesifikk årsak påvises.
 • Mekanisk ileus er  relativt sjelden, men hvis tarmen ikke er kommet i gang etter en drøy uke og magesmerter er økende mistenkes mekanisk ileus.
 • Portbrokk forekommer etter laparoskopi.
 • Dyp venetrombose/lungeemboli er sjelden dersom profylakse er gitt i henhold til retningslinjer.
 • Urinretensjon

Senkomplikasjoner

 • Ventralhernier i abdominalsåret forekommer.
 • Postoperativ ileus er angitt hos cirka 5 % av pasientene.