oncolex logo
Utskriftsdato (2.12.2020)

Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft


Fagansvarlig Stein Gunnar Larsen
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Tykktarmskreft som opereres ved Radiumhospitalet er i de fleste tilfeller lokalavanserte eller lokale residiv.

Lokalavansert tykktarmskreft vokser inn i omgivende organer. Hvilke organer som er affisert avhenger av hvor kreften er lokalisert. På grunn av sin mobilitet vokser kreft i sigmoideum av og til inn i bekkenorganene. Det kan også skje når cøcum er mobil, og en sjelden gang ved meget lang transversum.

Ved innvekst i essensielle strukturer som store kar, nerver og eventuelt skjelett på bakre bukvegg kan det være aktuelt å gi pre- eller postoperativ bestråling. Fordelen ved postoperativ bestråling er at risikoområdet reduseres betydelig, og man får merket med klips slik at strålefeltet blir minst mulig.

Tilstanden er ofte kombinert med peritoneal karsinomatose som kan gjøre reseksjon uaktuelt.

Palliativ reseksjon kan være aktuelt hvis det foreligger en tilstand som påvirker livskvaliteten betydelig.

Indikasjon

 • Tykktarmskreft (lokalavansert/lokale residiv)

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon (som for lokalavansert endetarmskreft)
 • Oppheve/forhindre betydelig reduksjon av livskvalitet

Utstyr

 • Laparotomibrikke
 • Bookwalters selvholdende hake
 • Stapelinstrumenter: tverrstapling/lukke-dele/sirkulær

Forberedelser

 • Pasienten må være informert om at reseksjon ikke gjennomføres, dersom man ved inngrepet ser tegn til spredning i bukhulen.
 • Preoperativ tarmtømming gjøres ikke, da dette ikke bedrer hverken frekvens av anastomoselekkasje eller infeksjon.
 • Tromboseprofylakse 
 • Antibiotikaprofylakse
 • Epiduralkateter legges for postoperativ smertebehandling i 1–3 døgn.
 • Pasienten legges i ryggleie på operasjonsbordet.
 • Operasjonen utføres i narkose.

Gjennomføring

 • Det legges vanligvis et midtlinjesnitt som svinges til høyre for umbilicus.
 • Svulst med affiserte tilleggsorganer fjernes.
 • Abdomen skylles med cytotoksisk løsning dersom det er mulighet for peritoneal gjennomvekst, eller det har vært peroperativt søl av tarminnhold.
 • Abdomen lukkes.
 • Dren legges kun ved fare for anastomoselekkasje eller blødning.

Oppfølging

 • Pasienten mobiliseres så tidlig som mulig.
 • Pasienten kan begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Blærekateter fjernes 1. postoperative dag, eller når pasienten er mobilisert.
 • Et eventuelt dren fjernes når det ikke lengre kommer friskt blod, vanligvis 2.–3. dag.
 • Epiduralkateter fjernes vanligvis 2.–3. dag, og pasienten får perorale analgetika.
 • Tidspunkt for utskrivning avhenger av type reseksjon og eventuelle komplikasjoner.

Komplikasjoner ved kirurgi

Tidlige

 • Kardio-pulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens allmenntilstand og inngrepets varighet og skånsomhet.
 • Ved kolonreseksjon er postoperativ mortalitet 0–2%.
 • Anastomoselekkasje kan forekomme.
 • Lekkasje fra blære/ureter forekommer.

Sene

 • Ventralhernier i abdominalsåret forekommer.
 • Postoperativ ileus forekommer.
 • Funksjonelle sekveler avhenger av de reseserte organer.