oncolex logo
Utskriftsdato (26.9.2020)

Kolon reseksjon


Fagansvarlig Stein Gunnar Larsen
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

De vanligste inngrep ved tykktarmskreft er:

 • Sigmoid reseksjon
 • Høyresidig hemikolektomi
 • Venstresidig hemikolektomi

Endel prinsipper ved kolonreseksjon vises i filmen.

Sigmoid reseksjon

Sigmoideum er den hyppigste lokalisasjon for kreft i tykktarm. Genetisk synes sigmoideumkreft å være lik kreft i venstre del av tykktarm. Lymfogen spredning skjer langs sigmoideum karene. For å fjerne disse, gjøres en sigmoideumreseksjon.

Sigmoid med sitt mobile krøs er vanligvis lett å mobilisere. Sigmoideumreseksjon egner seg derfor godt som laparoskopisk prosedyre.

Det gjøres svært få sigmoideumreseksjoner ved Radiumhospitalet.

Høyresidig hemikolektomi

Høyresidig tykktarmskreft forekommer omtrent halvparten så ofte som kreft i sigmoideum, og er den nest hyppigste lokalisasjonen for kreft i tykktarmen.

Genetiske endringer i kreftcellene i form av mikrosatelitt instabilitet forekommer relativt hyppig. Disse svulstene har ofte en noe bedre prognose enn kreft uten disse endringene. Lymfogen spredning skjer langs ileocolica karene. For å fjerne disse gjøres høyresidig hemikolektomi.

Venstresidig hemikolektomi

Kreft i venstre kolon forekommer langt sjeldnere enn høyresidig tykktarmskreft.

Genetisk viser venstresidig tykktarmskreft relativt hyppig kromosom instabilitet. Lymfogen spredning skjer langs colica sinistra karene. For å fjerne disse gjøres venstre sidig hemikolektomi.

Indikasjoner

 • Operabel tykktarmskreft 
 • Palliasjon ved blødning, tarmstenose eller fistel hos pasienter med relativt lang forventet levetid, på tross av fjernmetastaser

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon dersom pasienten har relativt lang forventet levetid på tross av fjernmetastaser

Utstyr

 • Laparotomibrikke

 • Bookwalters selvholdende hake

 • Stapelinstrumenter: tverrstapling  / lukke-dele

Forberedelser

 • Preoperativ tarmtømming gjøres ikke, da det ikke bedrer hverken frekvens av anastomoselekkasje eller infeksjon.
 • Tromboseprofylakse.
 • Antibiotikaprofylakse.
 • Epiduralkateter legges for postoperativ smertebehandling.
 • Pasienten legges i ryggleie på operasjonsbordet.
 • Operasjonen utføres i narkose.

Gjennomføring

Sigmoid reseksjon

 • Det legges vanligvis et midtlinjesnitt, som svinges til høyre for umbilicus.
 • Karene lokaliseres ved avgangen fra arteria mesenterica inferior, og deles.
 • Peritoneum spaltes lateralt for kolon descendens, og tarmen mobiliseres forbi venstre kolonfleksur.
 • Sigmoideum mobiliseres fra laterale tilheftninger. Delingen gjøres helst med staple-deleinstrument som reduserer søl av tarminnhold.
 • Det gjøres anastomose mellom kolon desendens og øvre rektum. Skjøten håndsys eller stiftes.
 • Abdomen skylles med cytotoksisk løsning dersom det er mulighet for peritoneal gjennomvekst, eller det har vært peroperativt søl av tarminnhold.
 • Abdomen lukkes.
 • Dren legges kun ved fare for anastomoselekkasje eller blødning.

Høyresidig hemikolektomi

 • Det gjøres vanligvis midtlinjesnitt, som svinges til høyre for umbilicus. Eventuelt legges tverrsnitt kranielt for umbilicus gjennom musculus rectus abdominis.
 • Karene oppsøkes ved avgangen fra arteria mesenterica superior og deles.
 • Peritoneum spaltes lateralt for cøkum og kolon ascendens, og tarmen mobiliseres forbi arteria colica media.
 • Ileum deles cirka 10 cm fra cøkum, transversum deles ved arteria colica media. Delingen gjøres eventuelt med staple-dele-instrument, som reduserer søl av tarminnhold.
 • Det gjøres anastomose mellom ileum og kolon transversum, enten som håndsydd eller med stifteapparat.
 • Abdomen skylles med cytotoksisk løsning dersom det er mulighet for peritoneal gjennomvekst, eller ved peroperativt søl av tarminnhold.
 • Abdomen lukkes.
 • Dren legges kun ved fare for anastomoselekkasje eller blødning.

Venstresidig hemikolektomi

 • Det gjøres vanligvis midtlinjesnitt, som svinges til høyre for umbilicus.
 • Karene oppsøkes ved avgangen fra arteria mesenterika inferior og deles.
 • Peritoneum spaltes lateralt for kolon descendens og tarmen mobiliseres forbi venstre kolonfleksur.
 • Sigmoideum mobiliseres fra laterale tilheftninger. Delingen gjøres helst med staple-dele-instrument som reduserer søl av tarminnhold.
 • Det gjøres anastomose mellom kolon transversum og sigmoideum, enten som håndsydd eller med stifteapparat.
 • Abdomen skylles med cytotoksisk løsning dersom det er mulighet for peritoneal gjennomvekst, eller ved peroperativt søl av tarminnhold.
 • Abdomen lukkes.
 • Dren legges ved fare for anastomoselekkasje eller blødning.Oppfølging

 • Pasienten mobiliseres om kvelden operasjonsdagen, eventuelt neste dag.
 • Pasienten kan begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Et eventuelt dren fjernes når det ikke lengre kommer friskt blod, vanligvis 2.–3. dag.
 • Blærekateter fjernes første postoperative dag, eller når pasienten mobiliseres.
 • Epiduralkateteret fjernes vanligvis 2.–3. dag, og pasienten får perorale analgetika.
 • Pasienten utskrives etter cirka en uke.

Komplikasjoner

Tidlige

 • Ved reseksjon av tykktarm er postoperativ mortalitet sjelden.
 • Kardiopulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens allmenntilstand, inngrepets varighet og skånsomhet.
 • Anastomoselekkasje kan forekomme.

Sene

 • Ventralhernier i abdominalsåret forekommer.
 • Postoperativ ileus er angitt hos cirka 5 %.
 • Ved høyresidig hemikolektomi kan avføringensmønsteret bli mer hyppig og konsistensen bløtere, men det er sjelden av klinisk betydning.