oncolex logo
Utskriftsdato (19.1.2021)

Retroperitonealt lymfeknutedisseksjon ved metastaserende testikkelkreft


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Testikkelkreft metastaserer oftest lymfogent. Metastasene blir lokalisert i drenasjeområdet fra indre lyskeåpning langs vena iliaca communis til lateralt for vena cava ved høyresidig kreft og langs aorta ved venstresidig kreft. Metastaseringen holder seg lenge distalt for vena renalis på begge sider før den kan metastasere videre oppover under crus og videre til mediastinum.

Metastaseområdet på høyre side brer seg langs og rundt cava og aorto-cavale området, men kan "hoppe" over til venstre side i området distalt for vena renalis. På venstre side er metastaseområdet langs og rundt aorta og kan "hoppe" over til høyre side, oftest distalt for vena renalis.

Indikasjon

 • Testikkelkreft med metastaser til det retroperitonale rom.

Mål

 • Hovedmålet er kurasjon, men inngrepet har også diagnostisk betydning for å vite om det er resttumor i glandlene og om denne er malign/benign. Dette vil ha betydning for eventuell tilleggsbehandling og for oppfølgingsprosedyren.

Utstyr

 • Abdominalbrikke
 • Bookwalters hake
 • Tarmpose
 • Klipsmaskin

Instrumenter for karkirurgi må være tilgjengelig.


Forberedelser

Pasienten skal være diskutert i et team bestående av urolog, onkolog og radiolog. Lokalisering av metastasene dokumenteres av radiolog. Onkologen skal legge fram sykehistorien og forklare utbredelsen av sykdommen ved primærdiagnosen og preoperativ medisinsk behandling. Teamet skal være enige i indikasjonen for operasjonen og hvor omfattende inngrepet skal være. Dette bestemmes ut fra hvor omfattende metastaseringen er vurdert til ut fra CT-bilder før og etter cytostatikabehandling. Inngrepet kan vurderes til total bilateral fjernelse av alt fettvev med glandler langs og bak vena cava og aorta, samt aortacavale rom eventuelt opp bak crus. Dersom metastaseringen er så omfattende at karkirurgi og/eller thoraxkirurgi kan bli aktuelt, må røntgenbilder diskuteres med kar/thorax kirurg.

 

 • God informasjon til pasienten
 • Tromboseprofylakse
 • Tarmtømming
 • Premedikasjon

Gjennomføring

Pasienten ligger i ryggleie. Det gjøres en snittføring fra sternum til forbi umbilicus. Tynntarmen med crøs dissekeres fritt fra Treske ligament til cøkum. Setter på Bookwalters hake. Tynntarmen pakkes i en tarmpose og leies utenfor bukhulen.

Venstresidig lymfeknutedisseksjon

 • Alt fettvev og glandler dissekeres fritt fra vena iliaca communis til cirka ureterkryssing. Det skal tas med resten av vas testikularis, retrograd løsning av fettvev fra bakre bukvegg og fra arteria iliaca communis opp til bifurkaturen.
 • Skån arteria mesenterika inferior. Dersom det er metastaser i dette området kan denne ofres.
 • Disseker fri ureter og sikre denne
 • Alt fettvev og glandler foran aorta dissekeres fritt fra aorta. Viktig å sikre lumbalkarene under utløsning opp mot nyrevenen.
 • Disseker fritt alt fettvev langs nyrevenen
 • Liger vas testikularis. Under disseksjonen kan man identifisere ganglier og nerver og tilstebe bevaringen av disse for å unngå retrograd ejakulasjon.

Høyresidig lymfeknutedisseksjon

I prinsippet er det samme prosedyre, men man jobber mer mot vena cava og i det aortocavale rom.

Total retroperitonalt lymfeknutedisseksjon

Dette vil i prinsippet omfatte begge sider og ofte må man dissekere både vena cava og aorta fra bakre bukvegg for å få med seg alle glandler.

Inngrepet avsluttes med full hemostase og lymfostase. Det legges inn dren etter operatørens vurdering. Tynntarm og crøs legges tilbake i bukhulen og peritoneum adapteres.


Oppfølging

Observasjoner

 • Postoperativ tarmparese
 • Chylus lekkasje fra cisterna chyli
 • Retrograd ejakulasjon  

Pasienten skal ved utskriving fra avdelingen ha samtale med onkolog som avtaler videre kontroller og oppfølging.

Pasienten skal gå til kontroll hos fastlegen.