Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primærkirurgi ved nyrekreft


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Primærbehandling ved nyrekreft tilstreber radikal fjerning av primærtumor. Dette gjøres oftest i form av radikal nefrektomi, men ved mindre tumorer har undersøkelser vist at nyrereseksjon har like god kurasjonsrate som nefrektomi.

Radikal nefrektomi  og nyrereseksjon kan gjennomføres som åpen kirurgi (transperionealt eller retroperitonealt), eller laparoskopisk. Hvilke av disse tilgangene som velges vil være avhengig av tumors størrelse, stadium, tumortromber i kar og metastaser i retroperitoneale lymfeglandler. Det er også avhengig av kirurgens erfaring med de forskjellige metodene.

Det er ikke dokumentert at de forskjellige tilganger har noen betydning for kurasjonsraten.

Mål

 • Kurativ behandling
 • Ledd i en multimodal behandling av metastaserende nyrekreft

Indikasjon

 • Malign sykdom i nyrene.

Utstyr

 • Abdominalbrikke
 • Kartenger

Forberedelser

 • Antibiotikaprofylakse (av og til)
 • Tromboseprofylakse

Gjennomføring

Radikal nefrektomi

Følgende organer og vev fjernes

 • Perirenalt fettvev
 • Binyre med periadrenalt fettvev i spesielle tilfeller hvis CT viser spredning til binyre
 • Nyre og ureter med omliggende fettvev ned til bekkeninngangen
 • Retroperitonealt fettvev med lymfeglandler i nyrehilusområdet hvis CT viser mistanke om spredning til lymfeknuter

Ved klinisk mistanke om lymfeglandelmetastaser bør reseserte glandler sendes til frysesnitt. Ved bekreftede metastaser utføres et omfattende lymfeknutedisseksjon på samme side.

Foreligger det tumortromber i nyrevenen skal nyrevenen fjernes med en krage av vena cava. Ved tumortrombe i vena cava må denne stenges oppe og nede, åpnes og tumortromben ekstirperes fra cavaveggen. Strekker tumortromben seg opp i høyde med crus må det utvides til et torakalabdominalt inngrep.

Nyrereseksjon

 • Fridisseker nyrens karstilk og sett på kartenger.
 • Fridisseker karene inn mot hilus og identifiser karene til det segmentet av nyren som forsørger tumor.
 • Liger karene.
 • Reseser nyre i anemisk grense med god margin fra tumor.
 • Liger (eventuelt omstikk) kar og calysis i sårflaten.
 • Slipp på blodstrøm og suppler med ytterligere hemostase.
 • Legg inn dren om nødvendig.

 


Oppfølging

Komplikasjoner

Postoperativ blødning forekommer. Hvis det ikke foreligger blødning påfølgende dag fjernes dren.

Oppfølging

Hvis det ikke foreligger frie reseksjonrender etter nyrereseksjon må nefrektomi utføres.

Hvis endelig patologisvar viser metastaser til lymfeglandler retroperitonealt må kasus diskuteres med onkolog med sikte på multimodal behandling.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020