Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi


Fagansvarlig Geir Rønning
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi dr. med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi gjøres kun når lokalisasjonen av tumor tilsier at dette er mulig. Det er ikke full enighet om hvor utbredt lymfeknutedisseksjon skal gjøres. I Japan og ved noen behandlingssentra i Vesten gjøres utbredt disseksjon (D2- reseksjon). Dette har ikke vært vanlig i Norge hvor vi foreslår et modifisert D2 toilette. Det er avklart ikke å gjøre rutinemessig splenektomi eller reseksjon av distale pankreas, noe som kan øke morbiditet og mortalitet. Studier har vist at utbredt lymfeknutedisseksjon kan gjøres med lav mortalitet og morbiditet når det sentraliseres til avdelinger med høyt behandlingsvolum og spesialkompetanse.

Kirurgi har to faser:

 • Reseksjon av ventrikkeltumor med lymfeknuter en bloc
  • Enten ventrikkelreseksjon ved distal tumor i ventrikkelen
  • Eller total gastrektomi ved proksimal tumor( cardia/corpus) eller diffust voksende tumor
 • Rekonstruksjon av fordøyelsestraktus

Kontraindikasjoner

 • Fjernmetastaser og peritoneal karsinomatose
 • Lokal innvekst i bukspyttkjertel, aorta, colon transversum og hepato-duodenale ligament
 • Annen alvorlig sykdom 

Mål

 • Kurasjon

Utstyr

 • Laparotomibrikke
 • Selvholdende hake som løfter costalbuen
 • Stapleinstrumenter: lukke-dele/eventuelt lang tverrstapling  

Forberedelser

 • Tromboseprofylakse.
 • Antibiotikaprofylakse etter retningslinjer.
 • Epiduralkateter for postoperativ smertebehandling.
 • Preoperativ tarmtømming gjøres ikke.

Gjennomføring

Reseksjon:

 • Det legges et midtsnitt i epigastriet forbi navlen.
 • Abdomen undersøkes for metastaser.
 • Omentum majus løsnes fra kolon transversum, omentum minus fra leveren.
 • Duodenum mobiliseres og deles med stapelinstrument distalt for pylorus.
 • Truncus coeliacus identifiseres med lymfeknuter.
 • Arteria gastrica sinistra identifiseres og deles.
 • Om nødvendig deles vasa brevia fra ventrikkelen til milthilus og ventrikkelen frigjøres til øsofagus.
 • Ventrikkelen settes av i ønsket nivå med stapleinstrument.
 • Lymfeknuter dissekeres rundt truncus coeliacus, langs miltkarene og eventuelt til leverhilus.
 • Nervus vagus deles når ventrikkel/øsofagus settes av.

Rekonstruksjon:

Etter ventrikkelreseksjon kan ventrikkelresten anastomoseres til:

 • duodenalstumpen, ende-ende (Billroth I-operasjon)
 • proksimale jejunum, ende-side (Billroth II-operasjon), med eller uten side-side enteroanastomose 
 • proksimale jejunum, ende-side (Roux-en-Y) med ende-side enteroanastomose

Etter total gastrektomi anastomoseres øsofagus til proksimale jejunum (Roux-en-Y).

I enkelte tilfelle legges ernæringsonde for tidlig enteral ernæring i jejunum.


Oppfølging

 • Nasogastrisk sonde, hvis dette benyttes, fjernes når tarmen er kommet i gang.
 • Etter total gastrektomi gjøres røntgen-kontrast kun på mistanke om svikt i anastomosen. Pasienten kan drikke/spise tidlig.
 • Etter ventrikkelreseksjon får pasienten vanligvis drikke/spise umiddelbart etter operasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020