oncolex logo
Utskriftsdato (27.10.2020)

Lobektomi


Fagansvarlig Steinar Kristian Solberg
Spesialist i torakskirurgi dr.med.
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Vanligvis fjernes minst en lungelapp ved operasjon. Hos pasienter med redusert lungefunksjon gjøres enkelte ganger en mer begrenset reseksjon – kilereseksjon eller segmentreseksjon. Dersom kreftsvulsten omfatter mer enn en lapp er det nødvendig med bilobektomi eller pneumonektomi.

Pneumonektomi er en større belastning for pasienten enn en (bi)lobektomi. Det er ønskelig å unngå pneumonektomi – om det kan gjøres uten å risikere at det ligger kreftvev igjen etter operasjonen.

Indikasjon

 • Lungekreft

Kontraindikasjoner

 • Fjernmetastaser
 • Spredning til lymfeknuter i mediastinum
 • Innvekst mot hjertet eller andre sentrale strukturer
 • Redusert lungefunksjon som ikke tillater operasjon
 • Øvrige risikofaktorer / sykdommer

Mål

 • Komplett fjerning av kreftvev

Utstyr

 • Toraksbrikke med en stor og en liten finochettosperre
 • Utstyr for stapling av lungevev, kar og bronkier
 • Eventuelt vevslim eller vevsplaster for å lukke luftlekkasje fra lungeflaten etter operasjon

Forberedelser

Informasjon om inngrepets art og risiko. Informasjon skal gis av operatør. Det er ønskelig at pasientens nærmeste er med under den preoperative informasjonssamtalen.

 • Inngrepet utføres i narkose og med selektiv ventilering av de to lungene. Dette gjør at ventileringen i den lungen som opereres kan stoppes og lungen faller sammen og kan ligge stille. Det er en forutsetning for god kirurgisk tilgang.
 • De fleste pasienter får lagt inn et epiduralkateter før operasjonen for god smertelindring postoperativt.
 • Pasienten legges i sideleie.

 


Gjennomføring

Torakotomi

Den vanligste operative tilgang til pleurahulene er via lateral torakotomi. Hovedsaklig benyttes en anterolateral torakotomi. Denne tilgangen gjør at det ikke er nødvendig å dele så mye muskelvev.

 • Huden over det aktuelle området insideres og bløtvevet spaltes eller mobiliseres.

Tilgangen til pleurahulen gjøres vanligvis i 5.–7. intercostalrom avhengig av hvor det ønskes best tilgang.

 • Ribbene sperres ut fra hverandre etter at intercostalmuskulaturen er delt. Da får man en god tilgang til pleurahulen og lungen.

Uansett om det skal gjøre (bi)lobektomi eller pneumonektomi så deles lungeligamentet opp til nedre lungevene.

 • Pleura åpnes rundt hele lungehilus.
 • Lungelappene vurderes – det vil si hvor veldefinerte skillene mellom lungelappene er, og hvorledes lungelappene kan skilles fra hverandre.

Lobektomi / bilobektomi

Når tumor er begrenset til en lungelapp fjerner man kun denne. Enkelte ganger er anatomien og/eller patologien slik at to lapper må fjernes.

 • Etter at lungeligament er delt og hilus åpnet, deles lappespalten helt slik at aktuell lungelapp kan fjernes fra øvrig lungevev.
 • Lungearterie (med oksygenfattig blod) og lungevene (med oksygenrikt blod) for den aktuelle lapp frigjøres og deles.
 • Bronkus til aktuell lapp fridissekeres, deles og den gjenværende stumpen lukkes.

Pneumonektomi

Tilgangen er den samme som for lobektomi. Pneumonektomi er oftest enklere og raskere å gjøre enn lobektomi.

 • Vener, arterie og bronkus fridissekeres og deles helt sentralt. Det er færre mindre grener som må deles og det er oftest ikke nødvendig å frigjøre lappespalter.
 • Etter at lunge(lapp) er fjernes sjekkes det alltid for luftlekkasje og blødninger.

Det er en økende tendens til å utdissekere flere og flere lymfeknuter og vev med lymfeknuter etter at lungevev er fjernet.

 • Alt vev som er fjernet sendes til patologisk undersøkelse.

Dren/lukking av torakotomi

Etter (bi)lobektomi legges det rutinemessig 2 dren. Ett legges basalt, for å samle opp væske og ett legges over lungetoppen for å drenere luft.

 • Drenene kobles til et aktivt sug svarende til en vannsøyle på 10–20 cm.

Etter pneumonektomi legges kun et dren, det skal ikke være aktivt sug på dette.

 • Costaene som er spent fra hverandre trekkes sammen med tykke resorberbare suturer.
 • Muskulatur som er delt sys sammen med resorberbar sutur – det samme med underhuden. Huden sutureres til slutt.

Oppfølging

Pasienten følges på oppvåkingsenhet det første døgnet. Det gjøres røntgenkontroll. Hjerterytme og blodgasser analyseres.

 • Dren kan vanligvis fjernes 2-4 dager etter operasjon.
 • Pasienten kan reise hjem etter 4-7 dager.

Pasienten følges opp lokalt av lungelege eller fastlege. Når det er aktuelt med tilleggsbehandling med kjemoterapi eller strålebehandling følges pasienten opp av onkolog.