Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av bekkenveggresidiv


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved residiv lokalisert til bekkenveggen etter gjennomgått kurativt rettet strålebehandling for livmorhalskreft kan det i enkelte tilfelle være aktuelt med et kirurgisk inngrep. Dette er et stort inngrep med en betydelig morbiditet. Det utføres derfor bare på pasienter der utsiktene for kurasjon er gode.

Indikasjoner

 • Minst 1 års intervall fra avsluttet strålebehandling til konstatert residiv.

 • Residivet må maksimalt ha en utstrekning på 5 cm vurdert på MR.

 • Tumor må være vurdert resektabel ut fra MR-undersøkelse.

 • Ingen tegn til andre tumorlokalisasjoner i abdomen, lymfeknuter, lunge eller lever ved MR/CT-undersøkelse.

 • Pasienten skal være i så god form at hun tåler et stort kirurgisk inngrep.

Mål

 • Kurativ rettet behandling av residiv på bekkenveggen etter gjennomgått strålebehandling.

Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke Vis / skjul innhold


Forberedelser

 • Stor tarmtømming
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

Operasjonen utføres i et samarbeid mellom gynekologisk onkolog og kirurger spesialisert i slik type kirurgi.

En forutsetning for å gjennomføre en slik operasjon er at tumor kan reseseres fullstendig med fri margin. Dette vil vanligvis kreve at det finnes muskulatur interponert mellom tumorresidivet og bekkenskjelettet. Ved operasjonen reseseres da tumor med underliggende muskulatur. Alternativt må noe av bekkenskjelettet reseseres.

Avhengig av residivets lokalisasjon kan det være aktuelt å resesere rektosigmoideum, blære, livmor og vagina. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre full bekkeneksenterasjon i tillegg til reseksjonen på bekkenveggen.

Det anlegges urostomi og kolostomi i nødvendig omfang.

 


Oppfølging

Samtlige pasienter følges opp av Rikshospitalet HF.

Komplikasjoner

 • Det er betydelig risiko for postoperative komplikasjoner, spesielt i form av anastomoseinsuffisiens og infeksjoner.
 • Anleggelse av neovagina samtidig med eksenterasjonsinngrepet øker risikoen for komplikasjoner. Rutinen ved RR HF er derfor å unnlate anleggelse av neovagina i samme operasjon.
 • Det kan oppstå nekrose i slimhinnen i stomiåpningene.
 • Det kan oppstå stenose i ureterne ved implantasjonen i tarmsegmentet som tjener som utførselskanal.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020