Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi ved endometriekreft


Fagansvarlig Kristina Lindemann
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Endometriekreft stadium II kan enten behandles med radikal hysterektomi eller med vanlig hysterektomi med påfølgende stråleterapi. Per januar 2006 finnes det ingen studier som sammenlikner effekt og morbiditet ved de to behandlingsalternativene. Ved Rikshospitalet HF foretas radikal hysterektomi når MR viser affeksjon av cervixstroma.

En alvorlig bivirkning etter radikal hysterektomi er vanskeliggjort blæretømning grunnet beskadigelse av autonome nerver til blæren under operasjonen. Derfor er det meget viktig å forsøke å skåne nervebanene i forbindelse med operasjonen.

Ved operasjonen deles ligamenta sacrouterina og -cardinale i en avstand av 2–3 cm fra livmorhals. Dette for å fjerne eventuelle mikrometastaser i nærheten av livmorhals.

Hos disse pasientene gjøres det altid lymfeknutestaging i bekkenet og paraaortalt.

Indikasjon

 • MR viser affeksjon av livmorhals

Mål

 • Kurativ rettet behandling

Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke Vis / skjul innhold


Forberedelser

 • Klyx
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Gå inn i bukhulen med nedre midtlinjesnitt.
 • Inspiser bekken og øvre del av abdomen for eventuelle patologiske funn.
 • Disseker spatium pararektale og spatium paravesikale.
 • Disseker og skyv ned urinblæren fra livmorhalsen.
 • Liger arteria uterina bilateralt.
 • Ureteres fridissikeres.
 • Autonome nervebaner til urinblæren følger ureteres. Fridisseksjonen av ureteres må ligge tett på peritoneum for å bevare disse nervebanene.
 • Ureteres frigjøres fra parametriene ved å åpne taket på uretertunnelen.
 • Unngå å dissekere i plexusområdet.
 • Kutt og liger adnexa, og fikser disse på bekken- eller bukveggen. Marker med metallisk klips. Oftest fikseres eggstokkene til bukveggene i fossae iliacae.
 • Fridisseker og del ligamenta sacrouterina og ligamenta cardinale på begge sider i en avstand av 2–3 cm fra livmorhalsen.
 • Ekstirper livmor ved hjelp av diatermi 2–3 cm distalt for livmorhals, slik at preparatet får en  2–3 cm stor vaginal mansjett.
 • Suturer vagina ad modum Benedetti Panizi. Man begynner da bakfra og syr forover. Dette for å få en avrundet vaginaltopp uten dype groper i vaginalhjørnene. 
 • Kontroller hemostase i bekkenet og fortsett med bekkenglandeltoalett.
 • Kontrollerer hemostase en gang til og lukk abdomen.

Oppfølging

Observasjoner 

 • Pasienten har vanligvis blærekateter liggende i 3–5 dager.
 • Etter fjerning av blærekateter må residualurin kontrolleres. Pasienten kan ha problemer med å tømme urinblæren.
 • Residualurinmengden bør være mindre enn 100 ml før pasienten utskrives.

Komplikasjoner 

 • Urinveisinfeksjon på grunn av dårlig blæretømming
 • Lymfødem av underekstremiteter

Oppfølging

Kontroll poliklinisk hver 3. måned med gynekologisk undersøkelse de første 2 årene, 6 måneders intervall de neste 5 årene og deretter 1 gang årlig.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020