Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi med åpen tilgang ved kreft i livmorhals


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Tidlig livmorhalskreft kan behandles enten med kirurgi eller stråleterapi. Vanligvis velges kirurgisk behandling grunnet den gunstigere bivirkningsprofilen. Livmorhalskreft stadium Ia1 kan behandles med lokal ekstirpasjon av tumor, vanligvis konisering eller enkel hysterektomi, avhengig av kvinnens ønske om fremtidig fertilitet. Ved stadium Ia2 og stadium Ib mindre enn 2 cm uten tumorinvasjon i kar-/lymfebaner, kan det foretas fertilitetsbevarende kirurgi eller radikal hysterektomi. Ved større tumorer i stadium Ib må det foretas radikal hysterektomi. Ved små tumorer i stadium IIa kan radikal hysterektomi også være aktuelt.
 
En alvorlig bivirkning etter radikal hysterektomi er vanskeliggjort blæretømning grunnet påført skade på autonome nerver til blæren under operasjonen. Derfor er det meget viktig å forsøke å skåne nervebanene i forbindelse med operasjonen. Ved operasjonen deles ligamenta sacrouterina og -cardinale i en avstand av 2–3 cm fra livmorhals. Dette gjør man for å fjerne eventuelle mikrometastaser i nærheten av livmorhalsen.
 
Radikal hysterektomi suppleres med exairese av lymfeknuter i bekkenet for å undersøke for eventuelle mikrometastaser.
 

Indikasjoner

 • Livmorhalskreft stadium Ia2
 • Livmorhalskreft stadium Ib
 • Livmorhalskreft stadium IIa

Mål

 • Kurativ rettet behandling.
 

Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke Vis / skjul innhold


Forberedelser

 • Stor tarmtømming
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Gå inn i bukhulen med nedre midtlinjesnitt.
 • Inspiser bekken og øvre del av abdomen for eventuelle patologiske funn.
 • Disseker spatium pararektale og spatium paravesikale.
 • Disseker og skyv ned urinblæren fra livmorhalsen.
 • Liger arteria uterina bilateralt.
 • Fridisseker ureterne.
 • Autonome nervebaner til urinblæren følger ureterne. Fridisseksjonen av ureteres må ligge tett på peritoneum for å bevare disse nervebanene.
 • Ureteres frigjøres fra parametriene ved å åpne taket på uretertunnelen.
 • Unngå å dissekere i plexusområdet.
 • Kutt og ligér adnexa, og fiksér disse på bekken- eller bukveggen. Marker med metallisk klips. Oftest fikseres ovariene til bukveggene i fossae iliacae.
 • Fridisseker og del ligamenta sacrouterina og ligamenta cardinale på begge sider i en avstand av 2–3 cm fra livmorhalsen.
 • Ekstirper uterus ved hjelp av diatermi 2–3 cm distalt for livmorhalsen, slik at preparatet får en  2–3 cm stor vaginal mansjett.
 • Suturer vagina ad modum Benedetti Panizi. Man begynner da bakfra og syr forover. Dette for å få en avrundet vaginaltopp uten dype groper i vaginalhjørnene. 
 • Kontroller hemostase i bekkenet og fortsett med bekkenglandelexairese.
 • Kontroller hemostase en gang til og lukk abdomen.

Ved operasjon for småcellet kreft og ved operasjon av stadium Ib2 åpnes også til det paraaortale området og synlige lymfeknuter fjernes. 


Oppfølging

Observasjoner

 • Pasienten har vanligvis blærekateter liggende i 3–5 dager.
 • Etter fjerning av blærekateter må residualurin kontrolleres. Pasienten kan ha problemer med å tømme urinblæren.
 • Residualurinmengden bør være mindre enn 100 ml før pasienten utskrives.

Komplikasjoner

 • Urinveisinfeksjon på grunn av dårlig blæretømming.
 • Lymfødem av underekstremiteter.

Oppfølging

Kontroll poliklinisk hver 3. måned med gynekologisk undersøkelse de første 2 år, 6 måneders intervall neste 3 år og deretter 1 gang årlig.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018