Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av intraspinal tumor


Fagansvarlig Frode Kolstad
Nevrokirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Før operasjonen blir pasienten informert om risikoen for funksjonstap i form av redusert muskelkraft, sensibilitetstap og tap av naturlige funksjoner.

Hva som er mulig å oppnå med kirurgisk behandling bestemmes av malignitet, lokalisasjon av tumor og den preoperative skade svulsten allerede har forårsaket i nervevevet.

Den kirurgiske tilgangen bestemmes av svulstens lokalisasjon.

 • Bakre tilgang (laminektomi, laminotomi) ved svulster lokalisert posteriort og lateralt.
 • Fremre tilgang (transabdominalt, transtorakal, fremre nakke) ved svulster som ligger fortil i spinalkanalen.

Dersom den kirurgiske tilgang eller kreftsykdommen gir destruksjon som i seg selv medfører fare for akseknekk eller instabilitet, kan det være nødvendig med intern stabilisering.

Ultralyddiagnostikk utføres under operasjonen for å definere avgrensningen av svulsten.

Nevrofysiologisk monitorering under operasjonen består i en funksjonstesting av nervene i operasjonssåret. Dette har til hensikt å forhindre skade på nervene under disseksjonen. Ved å stimulere kan man monitorere nervefunksjon og derved unngå å dele fungerende nervestrukturer.

Etter ekstirpasjon av svulsten blir normal anatomi rekonstruert. Hinnene rundt ryggmargen og nerverøttende blir sydd vanntett, spinalkanalen lukkes og muskulaturen blir festet på plass.

Indikasjon

 • Svulst i spinalkanalen

Mål

 • Radikal tumorreseksjon med kurativt formål
 • Avlastning av nerverøtter og ryggmarg
 • Eventuelt stabilisering

Forberedelser

 • Pasienten informeres om risiko for funksjonstap, både når det gjelder perifer kraft og naturlige funksjoner.
 • Pasient tømmes (klyx).
 • Pasienten legges i narkose.
 • Pasienten leires i mageleie. Buken avlastes for å minske blødning.
 • Pasienten gjennomlyses og det markeres hudsnitt.
 • Huden bedøves med lokalbedøvelse.
 • Pasienten koples til nevrofysiologisk monitorering.

Gjennomføring

 • Det legges et snitt og hudkantene trekkes til side slik at columna avdekkes.
 • Paraspinal muskulatur løsnes fra columna.
 • Fasettleddene fremdissikeres bilateralt.
 • Det utføres et laminotomi i aktuell region.
 • Prosesser og lamina løsnes, men man beholder det nedre festet.
 • Med ultralydteknikk defineres tumors avgresning.
 • Dura åpnes i midtlinjen fra proksimalt til distalt og trekkes til siden med suturer.
 • Funksjonen av nervestrukturer monitoreres under operasjonen for å forhindre nerveskade under disseksjonen.
 • Tumor åpnes i midtlinjen og dekomprimeres med Cavitron teknikk.
 • Det tas frysesnitt.
 • Alt synlig tumorvev ekstirperes.
 • Operasjonskaviteten skylles.
 • Dura sutureres tilbake. Det legges lim på suturranden for å unngå CSF lekkasje.
 • Lamina festes med osteosuturer for å normalisere anatomi.
 • Det legges vakumdren i nedre del av operasjonsområdet.
 • Muskulatur adapteres mot lamina og prosesser. Facien sutureres.
 • Subcutis sutureres. Dren sutureres fast til hud.
 • Sårkantene på ytterhud lukkes med suturer.

Oppfølging

 • Pasienten har sengeleie i 3 døgn postoperativt.
 • Det gis ikke steroider rutinemessig, da dette avhenger av tumor type og lokalisasjon.
 • Antibiotika gis som infeksjonsprofylakse under operasjonen.
 • Det gis postoperativ tromboseproflyakse med LMWH (low molecular weight heparin) rutinemessig.
 • Suturer fjernes etter cirka 14 dager.
 • MR kontroll tas første postoperative dag.
 • Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus cirka en uke etter operasjon (avhengig av klinisk forløp).
 • Pasienten følges med klinisk undersøkelse og MR kontroll etter 3 måneder, deretter etter ett år ved behandlende sykehus.

Komplikasjoner i form av nevrologiske utfall avhenger av tumors størrelse, beliggenhet og grad av malignitet. Varighet og alvorlighetsgrad av symptomer før operasjonen er også viktig. Det er dermed varierende behov for opptrening i postoperativ fase.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020