Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av nyrekreft

Oppfølging etter radikal nyrekirurgi har som mål å følge opp og/eller identifisere

  • postoperative komplikasjoner
  • nyrefunksjonen
  • lokale residiv
  • residiv i kontralaterale nyre
  • utvikling av metastaser

Postoperative kontroller

Det savnes per i dag evidens for verdien av kontroll etter radikal kirurgi for nyrecellekarsinom. Tre større studier konkluderer med at kontrollene skal basere seg på patologisk tumorstadium, tumorstørrelse, DNA-ploidi og muligens gradering. De fleste residiv (85 %) ble oppdaget i løpet av de første tre år etter operasjonen. Lungemetastaser var første metastaselokalisasjon hos 38–53 % av pasientene,og var oftest symptomløse. Deretter fulgte skjelettmetastaser hos 18–27 %, intraabdominale metastaser hos 13–16 % og hjernemetastaser hos 4–8 % (5,10,11). En forutsetning for kontroll er at det finnes et behandlingstilbud i form av metastasekirurgi, immunterapi eller strålebehandling, og at pasienten har en allmenntilstand som tillater iverksettelse av behandling.

Postoperative komplikasjoner og nyrefunksjon vurderes ut fra pasienthistorie, fysisk undersøkelse og måling av serum-kreatinin. Gjentatte målinger av kreatininnivå er indikert ved svekket nyrefunksjon preoperativt, eller ved postoperativ økning av serum-kreatininnivået. Lokale residiv er sjelden, men en tidlig diagnostisering vil være nyttig da den mest effektive behandling er cytoreduserende kirurgi. Residiv i kontralaterale nyre forekommer også forholdsvis sjelden.

En av hensiktene med kontrollene vil være å identifisere eventuelle metastaser så tidlig som mulig, da en mer omfattende tumorvekst vil redusere muligheten for kirurgisk reseksjon. Ved reseksjonsvennlige tumorer vil kirurgisk reseksjon være standardterapi. Dette er også å foretrekke når det gjelder solitære metastaselesjoner.

Hippel-Lindaus syndrom

Pasienter med von Hippel-Lindaus syndrom anbefales årlig CT kontroll. Karsinomutvikling kan da identifiseres tidlig, noe som vil gi pasienten mulighet for en nyrebevarende kirurgisk behandling.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018