Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved nyrekreft

Radikal nefrektomi

Ved radikal operasjon identifiseres nyrens karstilk først, da en tidlig avbrytelse av nyrens karforsyning forventes å redusere risikoen for hematogen spredning av tumorceller under inngrepet. Nyre fjernes med intakt Gerota's fascie og fettkapsel. Binyrene tas med ved suspekte funn på preoperativt CT. Lokalisert nyrecellekarsinom hos en ellers frisk pasient bør behandles med transperitoneal radikal nefrektomi enten ved åpen kirurgi eller laparoskopisk. Hos en adipøs pasient kan nefrektomi gjennom flanken være å foretrekke. Ved store tumorer kan det med fordel anvendes thorakoabdominal adgang.

Nyrereseksjon

Økende bruk av billeddiagnostikk medfører at et stigende antall tumorer påvises tilfeldig under utredning av andre sykdommer eller symptomer. Tilfeldig diagnostiserte nyretumorer er generelt mindre, har lavere stadium og overlevelsen er bedre enn hos pasienter med kliniske symptomer fra nyretumor. På bakgrunn av dette, og på grunn av forbedrede postoperative kontrollmuligheter, tilbys nyrebevarende kirurgi i økende grad til pasienter med små tumorer (< 7 cm).

Laparoskopisk nefrektomi

Minimal invasiv kirurgi i form av laparoskopisk nefrektomi/nyrereseksjon er nå den vanligst tilgang ved de fleste sykehus.

Embolisering av nyrearterie

Nyrearterien kan lett kateteriseres av radiolog og eventuelt "plomberes". Dette er aktuelt å overveie før planlagt kirurgi på store svulster.

  • Embolisering av nyrearterien gir ikke høyere kurasjonsrate, men kan redusere blødningsfaren og dermed lette den kirurgiske disseksjonen.
  • Embolisering av nyrearterien kan også være indisert ved tumorblødning inn i urinveiene (massiv hematuri).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018