Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av nyrekreft

Behandling av nyrekreft varierer, avhengig av om det er lokal eller metastaserende sykdom.

Primærbehandling

Kirurgi

Standard behandling er kirurgisk fjerning av tumor på pasienter hvor det ikke foreligger metastaser. Dette kan gjøres enten ved nefrektomi eller nyrereseksjon. Hvis allmenntilstanden er god gjøres disse inngrepene også på pasienter med metastaser (tumorvolumreduserende kirurgi). 

Ved tumores < 7 cm tilstrebes nyrereseksjon. Laparoskopi, ofte robotassistert, benyttes i økende grad. Ved store svulster >7 cm og/eller ved sentralt beliggende svulster fjernes hele nyren.

Dersom det planlegges å gi systemisk terapi, oftest tyrosinkinasehemmere, skal det utføres nefrektomi om pasienten forøvrig er i god allmenntilstand. Nefrektomien vil redusere forventede eller eksisterende lokale symptomer grunnet primærtumor. Og om mulig har tumorvolumreduserende kirurgi gunstig effekt for den systemiske terapien.

Den endelige prognosen avhenger av tumorutbredelsen i operasjonspreparatet, om det er kapselgjennombrudd, innvekst i blod/lymfekar eller regionale lymfeknutemetastaser. Tumorstørrelsen har også prognostisk betydning. Cirka halvparten av pasientene med tumorstørrelse > 5 cm utvikler metastaser, ofte 5 år eller mer etter primærbehandling

Aktiv monitorering

Små svulster < 2 cm har oftest meget lavt malignitetspotensiale. Mange er også benigne og hos eldre pasienter kan disse svulstene holdes under kontroll med regelmessig billeddiagnostikk.

Percutan ablasjon

Ved flere sentre i Europa og USA er det tilbud om ultralydveiledet fjernelse av mindre svulster med fryseteknikk, radiobølger eller ultralydbølger. I Norge tilbys radiofrekvensablasjon for utvalgte pasienter som ikke egner seg for kirurgi.

Behandling ved metastaser

  • Palliativ strålebehandling
  • Palliativ kirurgi
  • Behandling med tyrosinkinase hemmere/VEGF hemmere

Palliativ strålebehandling

Hos cirka 1/3 av pasientene med store bløtdels- eller skjelettmetastaser vil strålebehandling gi palliasjon. For å hindre lokal gjenvekst kan stråleterapi etter ikke-radikal metastasekirurgi være aktuelt, spesielt hos pasienter med forventet levetid på flere måneder.  

Palliativ kirurgi

Ulcererende, lettblødende eller stenoserende metastaser bør, så langt det er mulig, fjernes kirurgisk. Store osteolytiske metastaser i vektbærende skjelettavsnitt bør vurderes stabilisert med ortopedisk kirurgi for å forebygge patologiske frakturer, veid opp mot risiko for alvorlig blødning ved inngrepet. Ved solitære metastaser bør ekstirpasjon av metastasene diskuteres som en form for livsforlengende/kurativ strategi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020