Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp for nyrekreft

Klinisk mistanke om kreft i nyre oppstår ved følgende symptomer alene eller i kombinasjon:

  • Blod i urinen
  • Smerter i flankene
  • Palpabel oppfylling i flanke

Blod i urinen er hovedsymptom ved nyrekreft. De fleste pasienter med hematuri vil imidlertid bli utredet i henhold til Pakkeforløp for blærekreft. Hvis det i denne utredningen ikke påvises blærekreft, men det foreligger mistanke om nyrekreft, vil pasienten bli videre utredet i henhold til Pakkeforløp for nyrekreft. Mer enn 20 prosent av pasienter med nyrekreft har synlig blod i urinen. Rundt 55-60 prosent får påvist tumor i nyren som tilfeldig funn i forbindelse med for eksempel CT-undersøkelse av annen årsak.

Filterfunksjon (anbefaling)

Pasienter med mistanke om nyrekreft kan utredes hos fastlegen i samarbeid med bildediagnostisk avdeling (CT av nyrer/abdomen) og eventuelt praktiserende spesialist i urologi eller på urologisk avdeling. Denne utredningen inngår da i filterfunksjonen før eventuelt inklusjon i pakkeforløp.

Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp (anbefaling)

  • Ved hematuri er det større sannsynlighet for blærekreft enn for nyrekreft. Pasienten bør derfor fortrinnsvis inkluderes i pakkeforløp for blærekreft
  • Påvist malignitetssuspekt lesjon i nyre

Link til Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018