Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved nyrekreft

Diagnostikk av nyresvulster gjøres på nålebiopsi og kirurgiske operasjonspreparater (nyreresektat eller nefrectomi). Ved undersøkelse av kirurgiske operasjonspreparater må patologen beskrive svulstens størrelse, om den er cystisk, solid, har nekroser eller blødninger og avgrensningen i forhold til øvrige nyrevev og reseksjonsrender. Dersom hele nyren med omgivende fettvev og binyre fjernes, må patologen beskrive svulstens forhold til kapsel, Gerotas fascie, binyre, sinus fettvev, nyrevene og eventuelle lymfeknuter. Riktig klassifikasjon av svulsten er viktig med hensyn til videre behandling, oppfølgning og prognose.

Standard histologisk undersøkelse er vanligvis tilstrekkelig for diagnosen, men tilleggsundersøkelser som immunhistokjemi og karyotyping kan være nødvendig for å bekrefte diagnosen. Foreløpig er ikke molekylærgenetisk undersøkelse anbefalt brukt i vanlig klinisk praksis.

De fleste nyresvulstene utgår fra nyretubuli, og de fleste som diagnostiseres er maligne.

Benigne svulster

Benigne nyrecyster.

Noen nyrecyster kan være maligne. Ut i fra CT bildene kan man klassifisere cystene i såkalte Bosniak kategorier fra 1-4.  Ved kategori 4 er cysten mest sannsynlig malign. Ved kategori 3 og 4 og anbefales operasjon

Papillære adenomer

Papillære adenomer er blant de hyppigste godartete nyresvulstene og kan påvises hos 10–40 %  av voksne som blir obdusert. Blir disse større enn 5 mm skal de klassifiseres som maligne. Cytogenetisk undersøkelse har vist at disse kan ha tap av Y kromosom eller tre kopier av kromosom 7 og 17.

Onkocytom

Onkocytom utgjør 3–5 % av nyresvulster hos voksne. De oppdages oftest tilfeldig i forbindelse med røntgendiagnostikk for andre tilstander. Onkocytom er velavgrenset med solid, lysebrun snittflate og det kan være arrvev sentralt og blødninger. De kan bli flere cm store og hos 5–6 % forekommer multiple slike svulster i en eller begge nyrer. Cytogenetisk undersøkelse har vist at disse ofte har en blanding av normal og abnorm karyotype. Translokasjon av t(5;11)(q35;q13) og tap av kromosom  Y,1 og 11 er påvist.

Preparat av nyre med onkocytom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av onkocytom. Klikk for større bilde. Preparat av nyre med cystisk nefrom. Klikk for større bilde.

Andre typer

Metanefrisk adenom og mesenchymale svulster som utgår fra støttevevet i nyrene (for eksempel  leiomyom, angiomyolipom) er mindre vanlig. Det forekommer også benigne blandingssvulster som består av både en epitelial og mesenchymal komponent.

Maligne svulster

Nyrecellekarsinomer

Nyrecellekarsinomene inndeles i forskjellige undergrupper basert på de lysmikroskopiske og cytogenetiske funn (avvik i kromosomene).

Nyrecellekarsinom av klarcellet type

Nyrecellekarsinom av klarcellet type er hyppigst og utgjør cirka 75 %. Cytogenetisk undersøkelse har vist multiple kromosomavvik men den hyppigste er delesjon av den korte arm på kromosom 3 som fører til mutasjon i VHL genet. Prognosen avhenger av stadium. Svulster som < 7 cm og respekterer nyrekapselen har god prognose (stadium I, 5-års overlevelse: 90 %). Svulster som bryter gjennom Gerotas fascie eller har spredd seg til lymfeknuter, har svært dårlig prognose (stadium IV, 5-års overlevelse: 10-20 %).

Preparat av nyre med klarcellet nyrecellekarsinom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av klarcellet nyrecellekarsinom. Klikk for større bilde.

Nyrecellekarsinom av papillær type

Denne undergruppen utgjør cirka 15 % og inndeles i type I og type II basert på lysmikroskopiske funn. De har bedre prognose enn de klarcellete men dårligere enn de kromofobe, type I svulstene best prognose. Cytogenetiske undersøkelser har vist spesifikke kromosomavvik (trisomo/tertrasomi 7, trisomi 17 og tap av kromosom Y) med assosiert mutasjon i c-Met og FH gener.

Lysmikroskopibilde av papillært nyrecellekarsinom. Klikk for større bilde. Preparat av nyre med kromofobt nyrecellekarsinom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av kromofobt nyrecellekarsinom. Klikk for større bilde.

Nyrecellekarsinom av kromofob type

Nyrecellekarsinom av kromofob type utgjør cirka 5 % og har også god prognose med 5-års overlevelse > 90 %. Cytogenetiske undersøkelser har vist tap av en rekke kromosomer (Y, 1, 6, 10, 13, 17 og 21) som fører til hypodiploide svulster og mutasjon i BHD genet.

Andre typer

  • Cirka 7 % av nyrecellekarsinomene kan ikke klassifiseres nærmere.
  • Cirka 1 % av nyrecellekarsinomene utgjøres av sjeldne varianter som enten er meget aggressive (nyrecellekarsinom av samlerørstype og medullært nyrecellekarsinom) eller har meget god prognose (mucinøst, tubulært og spolcellet nyrecellekarsinom).
  • Maligne svulster utgått fra støttevev kalles sarkomer (for eksempel leiomyosarkom utgår fra muskulatur, angiosarkom fra blodkar).
  • Hos barn kan det oppstå særskilte maligne svulster som Wilms tumor (nefroblastom) eller svulster assosiert med arvelige syndromer.

Gradering

Det brukes et særskilt graderingssystem for nyrecellekarsinomer som kalles Fuhrmann, oppkalt etter en amerikansk patolog som lagde kriteriene i 1982. Hun og flere andre har viste at dette graderingssystemet hadde prognostisk verdi selv om reproduserbarheten mellom patologer og for den enkelte patolog er lav. Det er bare de klarcellete og papillære nyrecellekarsinomer som graderes etter Fuhrmann, de øvrige typene graderes ikke. Fuhrmanns graderingssystem går fra I–IV basert på kjernemorfologi (det vil si kjernestørrelse og pleomorfi og størrelsen på nukleolene). De lavgradige nyrecellekarsinomene (Fuhrmann grad I–II) har god prognose sammenliknet med de mer høygradige nyrecellekarsinomene (Fuhrmann grad III–IV). Er det sett sarkomatoid differensiering i nyrecellekarsinom skal de klassifiseres som Fuhrmann grad IV. Alle varianter av nyrecellekarsinomer kan ha sarkomatoid differensiering, de har da svært dårlig prognose.

Klarcellet nyrecellekarsinom,
Fuhrmann grad I. Klikk for større bilde.
Klarcellet nyrecellekarsinom,
Fuhrmann grad II. Klikk for større bilde.
Klarcellet nyrecellekarsinom,
Fuhrmann grad III. Klikk for større bilde.

  

Klarcellet nyrecellekarsinom,
Fuhrmann grad IV. Klikk for større bilde.
Nyrecellekarsinom med sarkomatoid differensiering, Fuhrmann grad IV. Klikk for større bilde

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018