Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av nevroendokrine svulster

En del svulster gir symptomer først etter metastasering. Ikke sjelden påvises NET tilfeldig i forbindelse med utredning av en annen tilstand.  

Anamnesen kan gi mistanke om NET,særlig ved hormonrelaterte symptomer. Symptomene er imidlertid oftest uspesifikke og lite dramatiske, og milde symptomer som pasienten har hatt i flere år fører normalt ikke til noen omfattende utredning.

Blodprøver som hematologisk status og leverprøver er ofte normale selv ved svært utbredt sykdom. Ingen av funnene ved laboratorie- og bildediagnostiske undersøkelser gir 100 % sikker diagnose. Endelig diagnose baserer seg derfor på histologisk undersøkelse av svulstvev, eller en sjelden gang ved klassisk utseende på radiologiske undersøkelser som en hypervaskulær krøstumor med forkalkninger og desmoplastisk reaksjon omkring som man kan se ved metastaser fra NET utgått fra tynntarmen.

Chromogranin A

Rundt 90 % av alle høyt differensierte nevroendokrine svulster skiller ut et glyko-protein, chromogranin A, som kan påvises i serum. Nivået øker med økende svulstmengde. Prøven kan derfor brukes både i utredning og for å følge behandling. Stigende verdier etter antatt kurativ behandling kan være tegn på residiv.

Chromogranin A i serum kan imidlertid være forhøyet ved en rekke andre tilstander, som bruk av medikamenter mot ulcus/sure oppstøt (protonpumpehemmere, H2-antagonister), gastritt, nyresvikt, leversvikt, en rekke maligne sykdommer og ved forstyrrelser i andre hormonproduserende organer.

Tolkning av forhøyede chromogranin A verdier kan derfor være vanskelig. Prøven bør ikke tas vilkårlig, men kun ved mistanke om en nevroendokrin svulst (7).

Urinanalyse

Urin 5-Hydroksy-indol eddiksyre (5-HIAA), et nedbrytningsprodukt av serotonin, kan påvises i forhøyede mengder i døgnurin hos pasienter med serotoninproduserende svulster. Disse pasientene har ofte diaré og flushing. Forhøyet U-5-HIAA finnes oftest ved svulster utgått fra tynntarm og første del av tykktarm. Forhøyede verdier kan også sees ved inntak av enkelte matvarer som bananer, tomater, avokado, sjokolade, ananas, ved bruk av enkelte legemidler og ved enkelte andre sykdommer (8). 5-HIAA kan måles i morgenurin gitt at det har gått minst 8 timer siden forrige vannlating. Døgnsamling er ikke nødvendig.

Radiologiske prosedyrer

CT med peroral og intravenøs kontrast er den mest brukte radiologiske undersøkelsen. Det er svært viktig med fremstilling både i arteriell og portovenøs fase da nevroendokrine svulster ofte er hypervaskulære og fremstår best i arteriell fase. MR gir ofte bedre oversikt over lever, men oppløseligheten er ofte dårligere for abdomen forøvrig enn ved CT. CT med kun en portovenøs fase er lite egnet ved diagnostikk/mistanke om nevroendokrin kreft.

Nevroendokrine svulster, særlig i lever, er av og til synlige:

  • kun i arteriefasen
  • kun i venøs fase
  • på MR men ikke på CT
  • kun på ultralyd
MR lever med hepatocyttspesifikk kontrast er pr. i dag den beste modaliteten for å karakterisere leverlesjoner. MR-/CT-tynntarm eller røntgen tynntarm med kontrast kan påvise nevroendokrine tynntarmssvulster. Svulstene kan være < 1 cm, og for å oppdage disse kreves god kvalitet på de radiologiske prosedyrene og radiologi.

Bildeeksempler: CT lunge    CT  , ultralyd    og røntgen   

Nukleærmedisinske prosedyrer

Octreotid-/tectrotydscintigrafi

Prinsipper er at en intravenøst administrert radioaktiv isotop (som 111Indium-) som er hektet på en somatostatin analog (octreotid) binder seg til somatostatinreseptorer i kroppen. Opphopning av denne traceren påvises ved en scanning av pasienten i et gammakamera. Over 50 % av alle NEThar somatostatinreseptorer, og vil kunne synes på en octreotidscintigrafi  . Svulsten bør normalt være 1 cm eller større for å påvises. Octreotidscintigrafi er lite spesifikk for nevroendokrine carcinomer som sjelden har somatostatinreseptorer. Opptak sees også ved en rekke andre kreftformer som lungekreft, lymfomer, melanom, prostatakreft, nyrekreft og brystkreft. Også inflammatoriske prosesser kan gi utslag på denne undersøkelsen. Enkelte NET har ikke somatostatinreseptorer og vil følgelig ikke påvises ved denne modaliteten.

PET 

PET med 18F-FDG som tracer er lite sensitiv for NET og har ingen plass i rutineutredning, men har sin plass ved mistanke om/utredning av NEC.

Det er nå innført PET med 68Gallium som tracer i Norge. Dette er den mest sensitive bildemodaliteten for påvisning av NET, og vil etterhvert erstatte octreotids/tectrotydscintigrafi. Denne modaliteten kan påvise NET under 1 cm. Som for Octreotid-/tectrotydscintigrafi er 68Gallium-PET lite egnet for å påvise NEC. Falske positive og negative er som for Octreotid-/tectrotydscintigrafi.

Endoskopiske undersøkelser

  • Gastroskopi er nyttig ved utredning av nevroendokrine ventrikkel-og duodenale svulster. Små svulster i ventrikkel kan fjernes endoskopisk.
  • Endoskopisk ultralyd kan påvise svulster i bukspyttkjertel/tolvfingertarm som ikke synes på CT/MR/ordinær ultralyd. Det kan også tas vevsprøver av svulster i dette området ved denne prosedyren.
  • Koloskopi kan påvise svulster i tykktarm, endetarm og terminale ileum. Små svulster kan fjernes under prosedyren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020