Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Graderinger av nevroendokrine svulster

WHOs gradering baserer seg på proliferasjonsmarkøren Ki-67 %, som påvises immunhistokjemisk i svulstvevet. MIB-1 antistoffet binder seg til Ki-67 proteinet, som uttrykkes i celler i delingsfase og farger cellekjernen slik at cellekjerner i celler i deling skiller seg visuelt fra cellekjerner i celler som ikke er i delingsfase. Ki-67 % angir hvor stor prosentandel av cellene i svulsten som er farget, og altså er i delingsfase. Er Ki-67 4 % er 4 % av cellene i svulsten i ferd med å dele seg.

For svulster utgått fra lunge og thymus har man tradisjonelt brukt antall mitoser pr. 10 synsfelt med høy oppløslighet (tilsvarer 2mm²) som grunnlag for graderingen. Grensene blir tilnærmet lik grensene for Ki-67%. Det anbefales at også Ki-67 angis for lunge og thymus NEN.

Graderingen gir informasjon om prognose og danner grunnlag for terapivalg og skal gjøres på alle nevroendokrine svulster uansett utgangspunkt.

WHO klassifisering (2010)
Ki-67 % < 3 % Lavgradig nevroendokrin tumor, NET; G1
Ki-67 %  3–20 % Intermediær grad nevroendokrin tumor, NET, G2
Ki-67 % > 20 % Høygradig nevroendokrint karsinom, NEC, G3

WHO innfører i 2018-19 en ny gradering, NET G3. Dette er svulster med Ki-67 > 20%, men med et høyt differensiert utseende lysmikroskopisk. Disse neoplasmene har et forløp og forventet prognose mellom de klassiske NET og NEC.

TNM-klassifikasjon er innført for denne krefttypen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020