Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for pasienter med myelomatose

Myelomatose er fortsatt i de aller fleste tilfeller en inkurabel sykdom. Prognosen viser stor heterogenitet. Den mediane overlevelsen er nå minst 5–7 år, men antas allerede å være høyere.

var 3–5 år før de nyere legemidlene kom (bortezomib, thalidomid, lenalidomid). Mye tyder på at overlevelsen fra diagnose nå er betydelig lenger.

Faktorer som er assosiert med dårlig prognose er:

  • høyt serum nivå av ß2 mikroglobulin og C-reaktivt protein samt lave albuminverdier ved diagnose.
  • atypisk plasmacelle-morfologi og høy proliferativ aktivitet.
  • delesjoner/monosomi i kromosom 13 og 17, non-hypoploiditet og særskilte balanserte translokasjoner som t(4;14), t(14;16).
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med myelomatose og andre plasma celle sykdommer, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017 (1).

Kilde: Kreftregisteret.

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020