Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for pasienter med myelomatose

Myelomatose er fortsatt i de aller fleste tilfeller en inkurabel sykdom. Prognosen viser stor heterogenitet. Den mediane overlevelsen er nå minst 5–7 år, men antas allerede å være høyere.

Faktorer som er assosiert med dårlig prognose er:

  • høyt serum nivå av ß2- mikroglobulin og lave albuminverdier ved diagnose.
  • atypisk plasmacelle-morfologi og høy proliferativ aktivitet.
  • delesjoner/monosomi i kromosom 17, non-hyperploiditet og særskilte balanserte translokasjoner som t(4;14), t(14;16) og t(14;20).
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med myelomatose og andre plasma celle sykdommer, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017 (1).

Kilde: Kreftregisteret.

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020