Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i magesekk

Operabel ventrikkelkreft

For pasienter med operabel ventrikkelkreft i stadium II–III, som er < 75 år og i god allmenntilstand anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine), alternativt EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine) (1).

Primær lokalt inoperabel kreft eller ved avansert/metastatisk sykdom

Ved lokalavansert ventrikkelkreft med tegn til innvekst i organ/anatomiske strukturer som ikke er mulige å fjerne primært, er det indikasjon for cytostatikabehandling. Cytostatikabehandling har vist seg effektiv for downstaging, noen ganger med mulighet for senere reseksjon med kurativ intensjon. Det er imidlertid store forskjeller i resultater.

Avansert ventrikkelkreft med fjernmetastasering er ikke mulig å helbrede, og intensjonen for all behandling er palliativ. Mange pasienter kan få stabilisering av sykdommen, god lindring av plager, forlenget sykdomsfri periode og forlenget levetid. Hos de fleste vil sykdommen progrediere etter noen måneder. Det er ikke definert noe standard cytostatikaregime, men pasienter i god allmenntilstand og alder < 75 år bør informeres om mulighet for kjemoterapi.

For yngre pasienter med god allmenntilstand anbefales EOX eller ECX regimet. For eldre pasienter (>70–75 år), eller pasienter med redusert allmenntilstand foreslås ELF (etoposid, 5-FU, kalsiumfolinat).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020