Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Generelt

Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi gjøres kun når lokalisasjonen av tumor tilsier at dette er mulig. Det er ikke full enighet om hvor utbredt lymfeknutedisseksjon skal gjøres. I Japan og ved noen behandlingssentra i Vesten gjøres utbredt disseksjon (D2- reseksjon). Dette har ikke vært vanlig i Norge hvor vi foreslår et modifisert D2 toilette. Det er avklart ikke å gjøre rutinemessig splenektomi eller reseksjon av distale pankreas, noe som kan øke morbiditet og mortalitet. Studier har vist at utbredt lymfeknutedisseksjon kan gjøres med lav mortalitet og morbiditet når det sentraliseres til avdelinger med høyt behandlingsvolum og spesialkompetanse.

Kirurgi har to faser:

  • Reseksjon av ventrikkeltumor med lymfeknuter en bloc
    • Enten ventrikkelreseksjon ved distal tumor i ventrikkelen
    • Eller total gastrektomi ved proksimal tumor( cardia/corpus) eller diffust voksende tumor
  • Rekonstruksjon av fordøyelsestraktus

Kontraindikasjoner

  • Fjernmetastaser og peritoneal karsinomatose
  • Lokal innvekst i bukspyttkjertel, aorta, colon transversum og hepato-duodenale ligament
  • Annen alvorlig sykdom 

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020