Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i magesekk

I Vesten er 5-års overlevelse 10–30 %, mens den i Japan er angitt å være noe høyere 30–40 %. Dette tallet antas dog å inkludere flere opererte "early gastric cancer". Blant kurativt  opererte pasienter er absolutt 5 års overlevelse cirka 50 %. Prognosen gjenspeiler at de fleste tilfeller påvises i langtkommet stadium.

5-års overlevelse ved:

  • tidlig stadium er 70–90 %
  • stadium II 30–40 %
  • stadium III 10–30 %

Ved stadium IV er gjennomsnittlig overlevelse cirka 6 måneder.

Prognostiske faktorer av betydning:

  • grad av kirurgisk radikalitet (R-stadium)
  • grad av tumorinfiltrasjon (T-stadium)
  • lymfeknutestatus (N-stadium)
  • forekomst av fjernmetastaser (M-stadium)  

Forhøyete serologiske markører CEA og CA 19–9 er muligens prognostisk negativt.

Påvisning av onkogener eller andre biologiske markører har foreløpig ingen praktisk betydning.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i magesekk, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020