Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Total hjernebestråling

Generelt

Indikasjoner

Lymfomer og leukemier kan primært manifestere seg i CNS eller affisere CNS som ledd i generalisert sykdom.

Strålebehandlig av lymfom- eller leukemimanifestasjoner intracerebralt, intraspinalt eller i meninger/cerebrospinalvæsken kan være aktuelt som en av flere behandlingsalternativer, og ofte inngår strålebehandling som ledd i en multimodal tilnærming sammen med systemisk og intratekal/intraventrikulær kjemoterapi. 

Strålebehandling kan gis mot hele CNS-aksen (hjerne, medulla spinalis og liquor-rommet ned til S1/2 nivå, av og til også inkluderende begge øyebulbi og synsnerver) eller bare hjerne med omliggende liquorrom. Hva angår bestråling av hjerne er det på grunn av lymfomers diffuse vekst og tendens til meningeal affeksjon nærmest alltid indisert å gi behandling som total hjernebestråling, bestråling av kun deler av hjerne eller boost mot deler av hjerne er normalt ikke aktuelt.

Kurativ strålebehandling

Strålebehandling av total hjerne kan gis som ledd i kurative opplegg ved:

  • Primære CNS-lymfomer (PCNSL) - Bestråling av hjerne inngår ofte i opplegg der CNS-rettet kjemoterapi etterfølges av strålebehandling hos yngre (< 60 år). Strålebehandlingens rolle, totaldose og fraksjonering er usikker. Ved Radiumhospitalet brukes i dag opplegg fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Hos eldre gir kombinasjon med kjemoterapi ofte betydelig nevrotoksistet og strålebehandling brukes med forsiktighet, gjerne forbeholdt pasienter uten effekt av kjemoterapi eller med residiv. Ved multimodale behandlingsopplegg for PCNSL er det normalt ikke aktuelt å gi strålebehandling mot medulla spinalis, selv om lumbalpunksjon har vist mer generalisert meningeal utsæd av tumorceller. Dersom det ikke foreligger kjent affeksjon av bulbus oculi, inkluderes bulbus ikke i strålefelt. 
  • Behandling/profylakse av CNS manifestasjoner ved lymfoblastsykdom/akutt lymfatisk leukemi og Burkitt lymfom - Ved behandling/profylakse for CNS-sykdom som ledd i kurative behandlingsopplegg ved akutt lymfatisk leukemi/lymfoblastsykdom kan strålebehandling forekomme, oftest i kombinasjon med CNS-rettet kjemoterapi/intratekal behandling. Det kan være aktuelt (men ikke obligat) å gi samtidig strålebehandling mot medulla spinalis og duralsekken.
  • Behandling/profylakse av CNS-manifestasjon ved diverse andre maligne lymfomer. Ved andre maligne lymfomer med CNS-affeksjon kan strålebehandling mot hjerne vurderes hos hver enkelt som del av et kurativt opplegg. Også her kan det ved meningeal utsæd av tumorceller eller funn i medulla spinalis være aktuelt å kombinere med strålebehandling av medulla spinalis.

Palliativ strålebehandling

  • Ved palliativ strålebehandling vil fremgangsmåte for selve strålebehandlingen som regel følge retningslinjer som ved kurative opplegg med tilpasninger for det enkelte tilfelle.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020