Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi av hud ved malignt lymfom

Generelt

Det forekommer primære kutane lymfomer (PCL) og hudaffeksjon som ledd i generaliserte lymfomer med opphav andre steder enn i hud. PCL er definert som lymfomer som antas å oppstå i hud og som primært manifesterer seg kun i hud.

Av PCL av T-celle opphav (ca. 70 % av PCL) dominerer mycosis fungoides, fulgt av kutant storcellet anaplastisk CD30+ T-cellelymfom, lymfomatoid papulose og perifere T-celle-lymfomer. Behandlingen for PCL av T-celle opphav er summert annet sted. Av PCL av B-celle opphav (ca. 30 % av PCL) er marginalsone lymfomer og DLBCL vanligst. Det histologiske bildet korrelerer dårligere med det kliniske forløpet enn ved andre lymfomer (storcellet anaplastisk T-celle lymfom og undergrupper av DLBCL isolert i hud har relativt god prognose) og hudområdet for den primære lokalisasjonen kan ha betydning for prognosen (DLBCL av såkalt legg type har en dårligere prognose enn øvrige PCL av typen DLBCL).

Indikasjoner

  • For MF vil strålebehandling ofte være et ledd blant flere lokale tiltak. Avhengig av områdets størrelse og fare for kosmetisk skjemmende senreaksjoner i hud velges ofte fraksjonering 2 Gy x 15 eller 3 Gy x 8. Fraksjonering ned til 2 Gy x 4 er også anbefalt mot enkeltlesjoner internasjonalt. Ved generalisert sykdom i hud som ikke lar seg behandle med andre lokale tiltak, er helhud elektronbestråling en mulighet.
  • CD30+ ALCL er ofte lokaliserte til et eller få områder i hud, og egner seg ofte for lokal strålebehandling, 30–40 Gy i fraksjoner på 2 Gy anbefales i litteraturen. Ved mer utbredt hudaffeksjon oppfattes sykdommen som generalisert (Stadium IV) og behandles med kjemoterapi. Strålebehandling gis mot eventuelle restlesjoner, 2 Gy x 20.
  • CD30- ALCL og PTL har selv med primær affeksjon i hud en dårligere prognose, og behandles gjerne med kjemoterapi som ved aggressive T-celle lymfomer generelt, eventuelt etterfulgt av strålebehandling. Ved lokalisert affeksjon (Stadium PeI) gis f.eks 3 CHOP-baserte kurer etterfulgt av strålebehandling 2 Gy x 20, eller kun strålebehandling alene. Ved mer utbredt hudaffeksjon oppfattes sykdommen som generalisert (Stadium IV) og behandles med 6–8 kurer og strålebehandling gis mot eventuelle restlesjoner, 2 Gy x 20.
  • Indolente PCL av B-celle opphav (marginalsonelymfom, follikulære lymfom) med lokalisert sykdom (stadium PeI) eller få områder med affeksjon i hud behandles med strålebehandling alene, 2 Gy x 15. Ved utbredt sykdom i hud (stadium IV) kan behandlingen avventes og eventuelt gis mot symptomatiske eller kosmetiske skjemmende områder. Systemisk behandling brukes kun dersom lokalbehandling ikke gir god nok symptomatisk kontroll.
  • Ved aggressive PCL av B-celle opphav (DLBCL) gis strålebehandling i tilsutning til kjemoterapi i henhold til stadieadaptert opplegg. Ved lokalisert affeksjon (stadium PeI) gis 3 CHOP-baserte kurer og strålebehandling 2 Gy x 20, ved utbredt hudaffeksjon (stadium IV) 6-8 kurer, eventuelt etterfulgt av strålebehandling mot gjenværende restlesjoner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020