Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved non-Hodgkin lymfom

Både medikamentell- og strålebehandling gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plager pasienten opplever.

Medikamentell behandling kan medføre

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig. Les mer
  • Påvirkning av benmargsfunksjonen, især granulocytopoesen. Dette kan i noen tilfeller medføre behov for stimulasjon av denne for å kunne gjennomføre relevant behandling. Les mer
  • Tumorlysesyndrom. Forekommer hyppigst etter cytostatikabehandling hos pasienter med relativt stor tumormasse og høy celleproliferasjon. Les mer
  • Febril nøytropeni. Oppstår på grunn av nedsatt immunforsvar. Feber er ofte eneste symptom. Les mer
  • Infertilitet.

Strålebehandling kan medføre

  • Kvalme, kombinasjon med medikamentell behandling øker kvalmen. Det er vanlig at pasienter taper 5–6 kg i vekt grunnet dårlig appetitt under behandlingen. Les mer

Nedfrysning av sæd

Menn som skal ha cytostatika- eller strålebehandling under diafragma, må informeres om mulighetene for nedfrysning av sæd. Dersom det er aktuelt, bestilles time på Kvinneklinikken, Rikshospitalet eller St. Olavs Hospital.

Nedfrysning av ovarialvev

Nedfrysning av ovarievev anses fortsatt som utprøvende, og utføres ved seksjon for in vitro fertilisering, kvinneklinikken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Kun noen få barn er født på verdensbasis etter reimplantasjon av ovarialvev. Et helt ovarium eller store deler av et ovarium fjernes og fryses ned. Etter frysing og tining implanteres ”ruter” av subkapsulært ovarialvev i gjenværende ovarium, hud eller fritt i bukhulen for senere hormonstimulering og in vitro fertilisering (IVF). Den nedre aldersgrensen er 35 år ved uttak. Pasienter som er aktuelle for prosedyren er unge kvinner som skal gjennomgå behandling med stor fare for varig infertilitet som autolog og allogen stamcelletransplantasjon og strålebehandling mot bekkenregionen og der ovariene ikke kan plasseres utenfor strålefeltet ved oophoropexi. Ettersom prosedyren i seg selv medfører økt fare for prematur menopause og infertilitet, bør ikke prosedyren tilbys til kvinner som skal gjennomgå mer ordinær kjemoterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020