Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved non-Hodgkin lymfom

Kirurgi er sjelden indisert ved non-Hodgkins lymfom.

Følgende kirurgiske inngrep kan i noen tilfeller være aktuelle

  • Lymfeknutebiopsi
  • Eksplorativ laparotomi
  • Splenektomi
  • Reseksjon av magesekk eller lymfomaffisert tarm

Eksplorativ laparotomi

Non-Hodgkins lymfom i tarm kan debutere med ileus, blødning eller tarmperforasjon.

Eksplorativ laparotomi er aktuelt dersom de diagnostisk utførte undersøkelsene etterlater tvil om sykdomsstatus i abdomen, og der en avklaring av dette vil få vesentlige terapeutiske konsekvenser. Eksplorativ laparotomi, eventuelt laparoskopi, er også aktuelt der sikker diagnose ikke kan stilles på annen måte, eksempelvis ultralydveiledet biopsi.

Splenektomi

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil splenektomi oftest være indisert som det første behandlingsvalg.

Ved miltaffeksjon ved behandlingsstart vil man i en del tilfeller vurdere splenektomi etter avsluttet medikamentell behandling. Dette gjøres for å avklare om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling.

Primær tumorreseksjon ved affeksjon av GI-trakt

Tidligere ble det rutinemessig utført primær tumorreseksjon ved lymfom i magesekk. Inngrepet reserveres i dag til tilfeller med:

  • stor fare for blødning 
  • perforasjon etter oppstart av kjemoterapi.

Ved lymfom i tarm kan reseksjon være aktuelt:

  • for å stille en diagnose.
  • ved ileus
  • ved blødningstilstander

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020