Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Non-Hodgkins lymfom

Det har skjedd en rivende utvikling innen diagnostikken av non-Hodgkins lymfom (NHL) i de siste 10–15 årene. Nye fremskritt innen immunologi og cytogenetikk/DNA- teknologi og spesielt bruk av immunfenotyping i diagnostikken har gitt en bedre klassifisering og sikrere diagnose i enkelttilfeller.

NHL deles inn i 25 undergrupper, med betydning for behandling og prognose. Histologisk type er viktigere for prognose og valg av behandling enn klinisk stadium (med unntak av stadium I). Dette skyldes dels at cirka 2 av 3 pasienter har utbredt sykdom (stadium III eller IV), men også at kjemoterapi her spiller en viktigere rolle enn stråleterapi.

Forekomst

I 2018 var det 1078 som fikk diagnosen non-Hodgkins lymfom. Sykdommen er mer alminnelig hos menn enn hos kvinner, i 2018 fikk 599 menn og 479 kvinner diagnosen.

 

Aldersspesifikk forekomst av non-Hodgkins lymfom, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av non-Hodgkins lymfom, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020